Ymgynghori ar Bolisi Gosod Tai Cymdeithasol yng Ngwynedd

Dyddiad: 14/12/2018

Mae Cyngor Gwynedd yn ymgynghori ar drefn newydd ar gyfer gosod tai cymdeithasol yn y sir a fyddai’n helpu’r awdurdodau perthnasol i gyfarch anghenion tai bobl leol.

 

Yn dilyn adolygiad o’r drefn osod tai cymdeithasol a chlywed barn y cyhoedd, yr hyn sy’n cael ei gynnig ydi cyflwyno trefn gosod newydd sy’n seiliedig ar ‘bandio’ angen. Byddai hyn  yn disodli’r drefn pwyntiau presennol.

 

Byddai’r polisi newydd yn newid y drefn gosod eiddo Cartrefi Cymunedol Gwynedd, Grŵp Cynefin a Tai Gogledd Cymru sydd wedi eu lleoli yng Ngwynedd.

 

Cyn cyflwyno’r drefn newydd, mae’r Cyngor yn awyddus i ganfod barn y cyhoedd ac yn gwahodd unrhyw sylwadau.  

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar y maes Tai:

 

“Ein bwriad ydi sicrhau system osod tai cymdeithasol sy’n adlewyrchu cysylltiad ymgeiswyr gyda Gwynedd a chyda cymunedau unigol, gan gryfhau’r pwyslais ar gyfarch anghenion tai bobl leol.

 

“Mae pobl wedi dweud wrthon ni fod y drefn bresennol sydd wedi bod yn ei lle ers peth amser yn gallu bod yn gymhleth. Felly, rydan ni’n cynnig cyflwyno system newydd yr ydan ni’n gobeithio sy’n mynd i’r afael ag anghenion pobl y sir.

 

“Rydan ni’n gobeithio y bydd y drefn newydd sy’n seiliedig ar 5 ‘band’ angen yn haws i’w ddeall, ac yn rhoi blaenoriaeth i’r ymgeiswyr sydd â chysylltiad efo Gwynedd a’r ymgeiswyr lle mae’r angen am dai fwyaf.

 

“Ond, cyn newid y drefn, rydan ni’n awyddus i glywed barn y cyhoedd ac yn arbennig pobl sydd ar y rhestr tai.”

 

Mae’r holiadur, ynghyd a rhagor o wybodaeth am y system newydd sy’n cael ei gynnig, ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd: www.gwynedd.llyw.cymru/taicymdeithasol ac mae copïau papur ar gael yn Siopau Gwynedd a llyfrgelloedd y Cyngor. Mae’r holiadur ar agor tan 1 Mawrth 2019.