Buddsoddiad sylweddol mewn gofal dementia yng Ngwynedd

Dyddiad: 19/11/2018

Bydd buddsoddiad sylweddol ar bedwar o unedau dementia newydd sydd wedi’u lleoli yng nghymunedau ar draws Gwynedd yn cael ei drafod gan Gabinet Cyngor Gwynedd yr wythnos nesaf.

Mae’r adroddiad yn argymell bod Cyngor Gwynedd yn clustnodi ffigwr blynyddol o £808,000 i staffio pedwar o unedau arbenigol dementia newydd sydd wedi eu lleoli mewn cartrefi preswyl yr awdurdod.

Gyda’r gwaith adeiladu wedi’i gwblhau i ddatblygu’r unedau arbenigol yn Llys Cadfan yn Nhywyn; Plas Hafan yn Nefyn a Phlas Hedd ym Mangor diolch i gyllid drwy Gronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru, mae disgwyl y bydd yr uned yng nghartref Bryn Blodau y Cyngor yn Llan Ffestiniog yn cael ei gwblhau erbyn diwedd Mehefin 2019.

Mae’r unedau dementia arbenigol yma yn rhan o ymdrechion ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i sicrhau bod pobl hŷn yn cael mynediad i ofal arbenigol a gwasanaethau iechyd y maent eu hangen o fewn eu cymunedau.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros Oedolion, Iechyd a Llesiant:

“Rydw i’n hynod o falch ein bod yn symud yn agosach i ddarparu gwasanaethau hanfodol y mae pobl eu hangen sydd yng nghalon ein cymunedau.

 "Drwy ddatblygu unedau arbenigol sydd yn cael eu staffio gan weithwyr iechyd a gofal proffesiynol, bydd pobl sy’n byw gyda dementia yn gallu derbyn gofal a chefnogaeth y maent eu hangen mor agos â phosib i’w hanwyliaid.

 “Mae darparu’r gofal arbenigol i bobl efo dementia yn gallu bod yn gymhleth iawn ac rydym yn gwybod nad oes yna’r capasiti ar y funud o fewn y sector breifat, yn enwedig mewn rhai ardaloedd gwledig yng Ngwynedd. Yn rhy aml rydym wedi gweld pobl gyda dementia yn gorfod edrych am ofal breswyl y maent eu hangen ymhell i ffwrdd o’u hardaloedd.

 “Mae trigolion Gwynedd wedi dweud wrthon ni dro ar ôl tro am y gofid a loes sy’n cael ei achosi trwy ddelio efo effeithiau dementia ar deulu a ffrindiau, sy’n aml yn cael ei ddwysau trwy orfod teithio pellteroedd mawr i gyfleusterau gofal arbenigol y tu allan i’w hardaloedd. Rydw i felly yn falch iawn o’r ffaith ein bod fel Cyngor yn gallu datblygu gwasanaethau allweddol fel y rhai yma ar gyfer ein trigolion mwyaf bregus, yn enwedig mewn cyfnod pan mae gofyn i awdurdodau lleol flaenoriaethu gwariant.

 “Trwy weithio gyda’n partneriaid yn y gwasanaeth iechyd, rydym yn anelu i ymateb i ddymuniadau pobl Gwynedd wrth i ni gyflwyno ein bwriad o gyflwyno gofal dementia cymunedol. Bydd y pedwar uned arbenigol yma a leolir ar draws y sir yn helpu sicrhau y bydd mwy o bobl Gwynedd yn gallu derbyn y gofal maent eu hangen mor agos â phosib i’w teulu a ffrindiau.

 “Rydym yn hyderus y bydd y model yma o weithio gyda’n partneriaid yn y sector Iechyd o fudd enfawr i’n cymunedau lleol. Fel Cyngor fe fyddwn yn monitro’r datblygiad ac os bydd yn llwyddiannus, fe fyddwn yn ystyried os oes modd ehangu’r model i rannau eraill y sir os bydd adnoddau ar gael.”

Ychwanegodd Ffion Johnstone, Cyfarwyddwr Gorllewin Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: “Rydym yn hynod falch o fod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwynedd i ddatblygu ein gwasanaethau dementia o fewn y gymuned.

“Ein prif nod ydi darparu gofal yn agosach at gartref a bydd y buddsoddiad yma yn sicrhau y bydd rheini sydd fwyaf bregus yn ein cymunedau yn cael mynediad i’r gofal arbenigol y maen nhw ei angen.”

Mae’r gwaith adeiladu wedi’i gwblhau yng nghartrefi preswyl y Cyngor yn Nhywyn, Bangor a Nefyn. Roedd y gwaith yma’n cynnwys addasu rhannau o’r unedau preswyl fel eu bod yn addas ar gyfer preswylwyr gyda dementia.

Mae’r gwaith yn cynnwys ehangu’r cyfleuster dementia ym Mhlas Hedd ym Mangor, a bydd gwaith yn dechrau yn fuan i ehangu’r gofod arbenigol dementia yng nghartref Bryn Blodau yn Llan Ffestiniog.

Mae Elizabeth Mia Williams yn derbyn gofal seibiant yng nghartref Bryn Blodau yn Llan Ffestiniog. Meddai ei mab, Eric Williams: “Mae’r gofal seibiant mae mam wedi’i dderbyn ym Mryn Blodau wedi bod yn help arbennig i ni fel teulu, ac rydym yn edmygu’r gwaith mae’r staff yn ei wneud yno. Mae gwybod bod hi yn derbyn gofal a chefnogaeth ardderchog mor agos i adref yn gysur mawr i ni. Mae’n wych i glywed bod yna gynlluniau i ehangu’r cyfleusterau ac y bydd mwy o deuluoedd yn medru elwa o’r gofal rhagorol sydd ar gael.”

Bydd yr adroddiad yn cael ei ystyried gan Gabinet Cyngor Gwynedd ar 27 Tachwedd ac os bydd yr aelodau yn cefnogi’r argymhellion, bydd recriwtio staff yn dechrau yn fuan yn 2019.