Cyfle i ddweud eich dweud am doiledau cyhoeddus

Dyddiad: 13/11/2018

Fel pob un o gynghorau Cymru, mae gan Wynedd gyfrifoldeb i asesu angen y gymuned am doiledau o dan Ddeddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017: Darparu Toiledau. Mae hyn yn golygu bod angen i bob cyngor yng Nghymru gyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol erbyn 31 Mai 2019.

Fel rhan o’r gwaith yma, mae’r Cyngor yn awyddus i ddarganfod barn trigolion, busnesau ac ymwelwyr sy’n defnyddio’r toiledau, gan gynnwys cyfleusterau newid i fabanod a chyfleusterau newid ar gyfer pobl anabl. 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Griffith, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar wasanaethau bwrdeistrefol:

“Mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorau Cymuned a Thref yng Ngwynedd i ddarparu 63 o doiledau cyhoeddus. Rydym hefyd yn cydweithio â mentrau a busnesau lleol i gynnal 35 o doiledau ‘cymunedol’ sydd wedi cael eu lleoli mewn adeiladau megis caffis a siopau.

“Wrth i ni baratoi strategaeth am doiledau ar draws y sir, rydan ni’n awyddus i glywed barn y cyhoedd – bydd yr adborth yn ein galluogi i ni greu darlun o anghenion y gymuned leol wrth i ni gwblhau’r Strategaeth Toiledau Lleol.

“Rydym yn annog i bawb gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ac yn awyddus i glywed yn benodol gan unrhyw un sy’n defnyddio’r toiledau yn aml, neu’n dibynnu ar gyfleusterau penodol, er enghraifft toiledau anabl hygyrch neu gyfleusterau newid i fabanod.”

Mae’r holiadur ar gael ar wefan Cyngor Gwynedd www.gwynedd.llyw.cymru/ToiledauCyhoeddus ac mae copïau papur ar gael yn Siopau Gwynedd ac yng nghanolfannau hamdden a’r llyfrgelloedd y Cyngor. Mae’r holiadur ar agor tan 17 Rhagfyr 2018.