Cyllid o gronfa Spirit of 2012 i wella bywydau trwy gerddoriaeth yng Ngwynedd

Dyddiad: 27/11/2018
Cerddoriaeth_Music

Mae elusen Spirit of 2012 (a sefydlwyd yn dilyn cynnal y Gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012) wedi cyhoeddi enwau tri phrosiect fydd yn derbyn cefnogaeth ariannol dros gyfnod o 3 mlynedd o ganlyniad i’w ‘Music Challenge Fund’ ac mae un prosiect o Gymru yn eu plith.

 

Dan arweiniad Canolfan Gerdd William Mathias (Caernarfon) ac mewn cydweithrediad â Thîm Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd, bydd y prosiect ‘Canfod y Gân’ yn dwyn pobl ag anableddau a phobl heb anabledd ynghŷd i greu cerddoriaeth mewn sesiynau rheolaidd mewn tri lleoliad yng Ngwynedd – Caernarfon, Pwllheli a Harlech. Y bwriad hefyd yw cydweithio â sefydliadau eraill a grwpiau cymunedol drwy drefnu perfformiadau mewn cymunedau ac mewn lleoliadau a digwyddiadau ledled Cymru.

 

Dywed Meinir Llwyd Roberts, Cyfarwyddwraig Canolfan Gerdd William Mathias: “Rydym yn hynod gyffrous bod ein cais wedi bod yn llwyddiannus ac edrychwn ymlaen at gydweithio efo Tîm Anabledd Dysgu Cyngor Gwynedd i ddatblygu’r cyfleoedd i bobl sydd ag anabledd a’r rhai sydd heb anabledd i greu cerddoriaeth ar draws y Sir. Yn seiliedig ar ein cred bod gan bawb ‘gân i’w chanu’ a bod pawb yn haeddu’r cyfle i ddarganfod a rhannu eu cân, bydd prosiect ‘Canfod y Gân’ yn rhoi’r pwyslais ar wella iechyd meddwl a lles y cyfranogwyr a chreu llwybrau i’w galluogi i barhau ar eu siwrnau gerddorol y tu hwnt i gyfnod y prosiect.”

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydym yn awyddus i dynnu unrhyw rwystrau sy’n effeithio ar allu pobl i fyw bywydau llawn. Mae’r cynllun ar y cyd cyffrous yma gyda Chanolfan Gerdd William Mathias yn cynnig cyfle arbennig i ddatblygu cyfleoedd i drigolion fwynhau trwy gerddoriaeth mewn sesiynau rheolaidd yng Nghaernarfon, Pwllheli a Harlech.”

 

Ychwanegodd Helen Fôn Owen o Adran Oedolion, Iechyd a Llesiant Cyngor Gwynedd: “Dyma gyfle gwych i hyrwyddo llesiant unigolion gydag anableddau dysgu trwy ddarparu cyfleoedd iddynt gyd-greu a chymdeithasu gyda chyfranogwyr eraill, cerddorion proffesiynol a gwirfoddolwyr. Rydym yn hynod falch hefyd y bydd y ddarpariaeth yn cyrraedd cymunedau ar draws y sir.”

 

Mae rhagor o fanylion am gyhoeddiad Spirit of 2012 i’w gweld yma: https://www.spiritof2012.org.uk/new-music-projects-change-lives-wales-and-yorkshire

 

LLUN: Grwp Doniau Cudd Canolfan Gerdd William Mathias yn perfformio yn Eisteddfod Llangollen yn haf 2018