Lansio ymgyrch dwristiaeth i ddenu twristiaid i Ogledd Cymru y gaeaf hwn

Dyddiad: 22/11/2018
Ymgyrch Twristiaeth

Mae Awdurdodau Lleol yng ngogledd Cymru yn cydweithio ar ymgyrch gyffrous sy’n cael ei lansio'r wythnos nesaf (12 Tachwedd) i hybu twristiaeth ar draws gogledd Cymru dros dymor y gaeaf.

Mae’r ymgyrch ‘Ymgolli dy Hun’ yn targedu cynulleidfaoedd y tu allan i Gymru – Manceinion yn arbennig – ac yn hyrwyddo’r llu o wahanol anturiaethau, mannau aros, cyfleusterau bwyd a diod a digwyddiadau sydd ar gael ar hyd a lled gogledd Cymru dros fisoedd y gaeaf. 

Ariennir yr ymgyrch gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Llywodraeth Cymru. Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n arwain y prosiect ac mae Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Phartneriaeth Cyrchfan gogledd-ddwyrain Cymru (sir Ddinbych, sir y Fflint a Wrecsam) hefyd yn rhan o’r gwaith i roi hwb i fuddiannau twristiaeth ar hyd y flwyddyn, gan weithio’n agos gyda Croeso Cymru.

Dyma’r tro cyntaf i’r rhanbarth gydweithio fel hyn, wrth i bob un o’r chwe awdurdod lleol ddod at ei gilydd i weithio ar un ymgyrch ranbarthol er budd economi gogledd Cymru. Pwrpas hyn yw helpu i ddenu ymwelwyr newydd yn ystod cyfnod anoddaf y flwyddyn i’r diwydiant twristiaeth. Bydd yn cynnwys ymgyrchoedd radio, hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol, cyfleoedd i deithio a chyfleoedd masnach i newyddiadurwyr, ynghyd ag amrywiaeth o adnoddau i fusnesau eu defnyddio. 

Mae busnesau ar hyd a lled y rhanbarth eisoes wedi ymateb yn gadarnhaol iawn i’r ymgyrch, gyda nifer ohonyn nhw’n cefnogi’r ymgyrch yn barod. Mae busnesau mawr a bach o bob rhan o ogledd Cymru yn cael eu hannog i fod yn rhan o’r ymgyrch, er mwyn hyrwyddo eu cynnyrch a’u gwasanaethau eu hunain i gynulleidfa ehangach y gaeaf hwn.

Dywedodd y Cynghorydd Ioan Thomas, Aelod o’r Cabinet dros Ddatblygu Economaidd yng Nghyngor Gwynedd: “Rwy’n falch ein bod ni’n gallu adeiladu ar ein perthynas gadarn â chynghorau cyfagos, wrth i ni weithio i roi hwb pellach i’r sector twristiaeth yn lleol. 

“Mae’r prosiect hwn yn ychwanegu at y gwaith rydym wedi bod yn ei wneud yng Ngwynedd i ymestyn y tymor twristiaeth, ac i bwysleisio’r ffaith bod hon yn ardal i’w mwynhau drwy gydol y flwyddyn. Gyda phob math o ddigwyddiadau cyffrous a gweithgareddau awyr agored, mae’r ymgyrch hon hefyd yn tynnu sylw at yr amrywiaeth wych o siopau, bwytai a gwestai moethus sydd ar gael yn y rhan hyfryd hon o Gymru. 

“Mae’r ymgyrch ddiweddaraf hon yn rhan o’n hymdrechion ar y cyd i ymestyn y tymor twristiaeth. Bydd hynny’n rhoi hwb i’r economi leol, ac yn helpu i greu cyfleoedd gwaith drwy gydol y flwyddyn.” 

Yn ôl Lynette Esposito, perchennog gwesty The Elm Tree yn Llandudno:
“Mae hwn yn gynllun gwych i’n helpu ni drwy fisoedd y gaeaf – byddai pob un ohonom yn elwa o gael hwb ychwanegol yr adeg hon o’r flwyddyn. Byddwn yn cefnogi’r ymgyrch ar ein sianelau cyfryngau cymdeithasol.”

Dywedodd Gemma yn GYG Karting: "Mae’r ymgyrch “Ymgolli dy Hun” yn syniad gwych, a hoffem ddiolch am gefnogaeth yr awdurdodau lleol – mae’n golygu cymaint i fusnesau lleol yn ystod misoedd y gaeaf.
Rydym yn atyniad awyr agored sydd ar agor drwy’r flwyddyn ym mhob tywydd, felly byddwn ni’n sicr yn ymuno â'r ymgyrch “Ymgolli dy Hun” i roi sylw i’n hatyniad!”

Gall busnesau sy’n awyddus i gymryd rhan yn yr ymgyrch gysylltu ag Orchard PR i gael rhagor o wybodaeth: Jess Magness - Orchard Media & Events ar jess.magness@thinkorchard.com / +44 (0) 7875 841 132

I gael gwybod y diweddaraf am yr holl ddigwyddiadau, newyddion a chystadlaethau arbennig, dilynwch yr ymgyrch drwy chwilio am #DarganfodYGogledd / #DiscoverNorthWales ar gyfryngau cymdeithasol, neu ewch i'r safleoedd canlynol:

Gwynedd: http://www.ymweldageryri.info/gaeaf_yn_y_gogledd-308.aspx 

Conwy: http://www.visitllandudno.org.uk/things-to-do/get-wrapped-up-in-north-wales 

Ynys Môn: https://www.croesomon.co.uk/cy/ynghylch-môn/ymgolli-dy-hun-yn-y-gogledd/ 

Gogledd-ddwyrain Cymru: http://www.northeastwales.wales/eich-blwyddyn-y-mor/colli-dy-hun-yng-ngogledd-cymru/?lang=cy