Sioeau amgylcheddol poblogaidd yn dychwelyd i ysgolion Gwynedd

Dyddiad: 28/11/2018

Mae disgyblion ysgolion cynradd ar hyd a lled Gwynedd wedi cael cyfle i fwynhau a dysgu am faterion amgylcheddol lleol fel rhan o sioe deithiol gan y diddanwyr poblogaidd, Y Brodyr Gregory a’r Criw.

Mae’r Sioeau Trefi Taclus sy’n cael eu hariannu gan Gyngor Gwynedd yn eu pedwaredd flwyddyn o ymweld ag ysgolion y sir, sydd yn amlygu materion fel gwaredu sbwriel, baw ci a’r angen i leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu. Mae’r perfformiadau yn ysgafn ac yn hwyliog gyda’r brodyr yn perfformio gyda chymorth Ted Taclus ac Eli Eco, ynghyd a’r pypedau Siôn a Sian.

Ymwelodd y sioe deithiol ag Ysgol Penybryn, Tywyn; Ysgol Glancegin ac Ysgol Ein Harglwyddes ym Mangor; Ysgol Yr Hendre, Ysgol Maesincla ac Ysgol Pendalar yng Nghaernarfon; Ysgol Sarn Bach; Ysgol Cymerau, Pwllheli ac Ysgol Bro Lleu ym Mhenygroes.

Meddai’r Cynghorydd Gareth Wyn Griffith, Aelod Cabinet Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol Cyngor Gwynedd: “Mae’n dda gallu croesawu’r brodyr yn ôl i Wynedd gyda’u sioe. Mae’n beth llawn hwyl ac mae’r plant yn dangos eu mwynhad trwy eu hymateb pleserus, ond yn amlwg gyda diddanwch daw negeseuon amgylcheddol bwysig ar sbwriel, cŵn yn baeddu a’r pwysigrwydd o arbed, ailddefnyddio ac ailgylchu gwastraff.”

Ychwanegodd Jonathan Gwyn Neale, Swyddog Trefi Taclus y Cyngor: “O’n safbwynt ni rydym yn gweld y sioe fel buddsoddiad gwerthfawr mewn balchder bro a chyfrifoldeb am yr amgylchedd. Mae’r sioeau hefyd yn rhoi cyfle prin i’r plant gael gweld perfformiad byw gan ddiddanwyr proffesiynol, gyda phantomeim a slapstic y sioeau yn effeithiol iawn i ddal sylw’r plant.”

Meddai Thomas, disgybl blwyddyn 6 yn Ysgol Glancegin a gymerodd ran yn y sioe: “Roeddwn yn ansicr i fynd ar y llwyfan ond wedi mwynhau yn fawr. Rwyf wedi dysgu bod bin arbennig ar gyfer 'wpsi' ci'!”

Ychwanegodd Ellie, sydd hefyd yn ddisgybl blwyddyn 6 yn Ysgol Glancegin: “Dwi wedi mwynhau’r sioe yn fawr iawn! Dwi wedi sylweddoli hefyd bod angen rhannu'r negeseuon ailgylchu yn y cartref ac i weddill y teulu.”                                                      

Meddai Deiniol Harries, Dirprwy Bennaeth Ysgol Pendalar, Caernarfon: “Roedd y sioe yn wych. Pawb wedi mwynhau ac wrth eu bodd. Roedd rhai o'r disgyblion methu a chredu sut yr oedd sioe fel hyn wedi dod i neuadd yr ysgol – anhygoel dod a sioe fel hyn i’n ysgol ni.”

Dywedodd Menna Wynn-Pugh, Pennaeth Ysgol Penybryn, Tywyn: “Roedd y plant a’r athrawon wedi mwynhau y cyflwyniad bywiog llawn hiwmor gyda digon o symud a chanu yn y potes, a oedd hefyd yn dysgu neges bwysig i’r plant am ailgylchu, ail-ddefnyddio a gwarchod yr amgylchedd.  Braf hefyd oedd cael gweld llywodraethwyr a’r cynghorwr sir yn ymuno â ni.”

Ar ran y brodyr, dywedodd Adrian Gregory: “Rydym wedi mwynhau dod â'r sioe deithiol eto i ysgolion Gwynedd. Roedd y plant mor frwdfrydig ag erioed ac yn ymateb yn dda i'r themâu, a gyflwynwyd trwy sgets a chaneuon gyda chymeriadau gwahanol yn tynnu sylw at faterion allweddol.

“Ein nod yw darparu perfformiad difyr a chyflawn ond gyda negeseuon addysgol pwysig o fewn y cynnwys.”

Trefnwyd y sioe gan fenter Trefi Taclus Cyngor Gwynedd sy’n cael ei ariennu gan Lywodraeth Cymru. Am fwy o wybodaeth am fenter Trefi Taclus yng Ngwynedd, ewch i wwww.gwynedd.llyw.cymru/trefitaclus neu i gysylltu efo’r tîm e-bostiwch trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01766 771000.

 

1 - Ysgol Ein Harglwyddes (Ted Taclus)

2 - Ysgol Glancegin (gyda'r plant)

3 - Ysgol Pendalar

4 - Ysgol Tywyn (cynghorydd)

5 - Ysgol Tywyn (plant yn mwynhau)

 6 - Hendre (cynghorwyr)

7 - Hendre (plant)

 8 - Maesincla (cynghorwyr)

9 - Ysgol Cymerau

LLUNIAU:

1 – Disgyblion Ysgol ein Harglwyddes, Bangor gyda ‘Ted Taclus’.

2 – Disgyblion o Ysgol Glancegin, Bangor gyda’r Brodyr Gregory, Jonathan Neale o Gyngor Gwynedd a’r cymeriadau Ted Taclus ac Eli Eco.

3 -  Rhai o ddisgyblion Ysgol Pendalar, Caernarfon gyda’r Brodyr Gregory, Jonathan Neale o dîm Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Ioan Thomas a’r cymeriadau Ted Taclus ac Eli Eco.

4 – Disgyblion Ysgol Penybryn, Tywyn gyda’r Brodyr Gregory a’r Cynghorydd Anne Lloyd-Jones.  

5 – Disgyblion Ysgol Penybryn, Tywyn yn mwynhau’r sioe.

6 – Rhai o ddisgyblion a staff Ysgol yr Hendre, Caernarfon gyda’r Brodyr Gregory, Jonathan Neale o Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Roy Owen a’r cymeriadau Ted Taclus ac Eli Eco.

7 – Rhai o ddisgyblion Ysgol yr Hendre yn mwynhau’r sioe.

8 – Rhai o ddisgyblion Ysgol Maesincla, Caernarfon gyda’r Brodyr Gregory, y Cynghorydd Jason Wayne Parry, Jonathan Neale o Gyngor Gwynedd, y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams a’r cymeriadau Ted Taclus ac Eli Eco.

9 – Disgyblion a staff Ysgol Cymerau, Pwllheli yn cymryd yn y sioe gyda’r Brodyr Gregory a’r cymeriad Ted Taclus.