Taliadau cinio ysgolion cynradd Gwynedd

Dyddiad: 14/11/2018

Bydd adroddiad yn cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu Addysg ac Economi Cyngor Gwynedd yr wythnos nesaf a fydd yn trafod taliadau cinio ysgolion cynradd y sir.

Mae’r adroddiad yn sôn am sylw diweddar yn y wasg am ddyledion cinio ysgol a oedd yn cyfeirio at y sefyllfa yn ysgolion ledled Cymru. Mae’r adroddiad craffu yn tynnu sylw at ddatblygiadau diweddar mewn systemau talu ar-lein sy’n golygu fod y broses bellach yn llawer mwy hwylus i deuluoedd ac yn ei gwneud hi’n haws i’r awdurdod dderbyn adroddiadau am ddyledion penodol.

Mae’r adroddiad hefyd yn cydnabod fod yna sefyllfaoedd mewn rhai ysgolion lle mae dyledion wedi cronni yn y gorffennol a bod gwaith yn digwydd yng Ngwynedd ar hyn o bryd i dynhau trefniadau o ran y broses.

Dywedodd Owen Owens, Uwch Reolwr Gwasanaeth Adnoddau Addysg Cyngor Gwynedd:

“Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae system newydd hawdd ei ddefnyddio wedi ei gyflwyno yn holl ysgolion cynradd y sir sy’n golygu fod modd i deuluoedd dalu 24-awr y dydd. Mae’r drefn newydd hwylus yma yn golygu fod dim rhaid i rieni ganfod yr union arian er mwyn ei roi mewn amlen i dalu cinio ysgol bob wythnos. Mae’r system yma hefyd yn galluogi rhieni i fonitro eu taliadau ac i gadw trac ar unrhyw daliadau maent angen eu gwneud.

“Wrth i’r drefn gael ei fabwysiadu yn fwy eang, bydd y system yma hefyd yn ysgafnhau gofynion gweinyddol ar ysgolion ac yn galluogi’r awdurdod i fod yn ymwybodol yn syth os bydd dyledion am ginio ysgol yn cronni.

“Mae’r adroddiad craffu yn amlygu fod gwaith eisoes yn digwydd i dynhau trefniadau o ran dyledion cinio ysgol. Fel awdurdod, rydan ni’n annog ysgolion i roi gwybod i ni am unrhyw ddyledion yn cronni cyn gynted a phosib fel y gallwn geisio mynd i’r afael a’r broblem a phan yn bosib cynnig help i deuluoedd i ad-dalu dyledion cyn i ddyled sylweddol gronni.

“Fel mae’r adroddiad fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu hefyd yn dweud, byddem yn annog teuluoedd sy’n ei chael yn anodd i dalu am ginio ysgol i gysylltu gyda’r Cyngor cyn gynted a phosib. Mae’n bosib fod y plentyn yn gymwys am ginio am ddim.”

Gall unrhyw riant sydd am ragor o wybodaeth am drefniadau cinio am ddim gael mwy o wybodaeth ar www.gwynedd.llyw.cymru/cinio-am-ddim neu gysylltu gyda thîm budd-daliadau’r Cyngor ar ebost: budd-daliadau@gwynedd.llyw.cymru neu ffonio 01286 682689 os am sgwrs i drafod. I drafod unrhyw ddyledion cinio ysgol, dylai rhieni gysylltu yn uniongyrchol gydag Adran Addysg y Cyngor.