Ceginau ysgolion Gwynedd yn gwneud eu rhan dros yr amgylchedd

Dyddiad: 15/11/2019

Plastig1

Plastig2

Fel rhan o ymdrechion amgylcheddol Cyngor Gwynedd, mae ceginau ysgolion ledled y sir yn cyflwyno trefniadau i leihau’r defnydd o blastig un-tro a deunyddiau nad yw’n bosib eu hailgylchu.

Mae Adran Addysg Cyngor Gwynedd wedi nodi uchelgais i dorri lawr yn sylweddol ar y defnydd o blastig un-tro a deunyddiau eraill nad oes modd eu hailgylchu sy’n cael eu defnyddio yng ngheginau ysgolion ar draws Gwynedd. 

Meddai’r Cynghorydd Cemlyn Rees Jones Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Fel Cyngor, rydan ni wedi ymrwymo i leihau faint o wastraff sy’n mynd i dirlenwi ac i sicrhau ein bod yn edrych ar ôl ein hamgylchedd yn gyfrifol.

“Dros y misoedd diwethaf, gwelwyd barn gref gan blant a phobl ifanc yma yng Ngwynedd a thu hwnt fel rhan o weithredu byd-eang yn erbyn newid hinsawdd. Mae’n glir fod gan ein pobl ifanc yma yng Ngwynedd awydd gwirioneddol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol er lles yr amgylcheddol a da gweld eu bod yn rhan o drafodaethau yn lleol mewn ysgolion i wneud newidiadau ymarferol allai wneud gwahaniaeth go-iawn.”

Mae Adran Addysg Gwynedd yn annog ysgolion uwchradd y sir i beidio â phrynu poteli diod plastig i’w gwerthu ac yn hytrach ddarparu jygiau a chwpanau dŵr amser cinio a gosod ffynhonnau dŵr o amgylch yr ysgol fel bod modd i ddisgyblion lenwi eu poteli ailddefnydd eu hunain.

Mae grwpiau penodol yn eu lle mewn ysgolion uwchradd sy’n cynnwys disgyblion, y cogydd ac yn aml iawn aelod o Uwch Dim Rheoli’r ysgol i edrych ar faterion megis maeth a bwydlen. Mae trafod syniadau i leihau’r defnydd o blastig bellach yn rhan o’u trafodaethau gyda syniadau gwych yn cael eu cynnig i symud yr ymgyrch yn ei flaen.

Hefyd,  mae ysgolion yn cael eu hannog i osgoi defnyddio unrhyw fath o blastig neu ‘styrofoam’ o amgylch bwyd a defnyddio cardfwrdd neu bapur yn unig.

Mae gwaith da iawn hefyd yn digwydd yn ysgolion cynradd y sir. Rhan o’r ymdrechion sydd ar y gweill ydi gwneud i ffwrdd a’r defnydd o wellt plastig.

Un o’r ysgolion cynradd sydd wedi bod yn gwneud gwaith pwysig i geisio torri lawr ar y defnydd o blastig un-tro ydi Ysgol Dolbadarn yn Llanberis. Bellach, mae’r Cyngor yn cyflwyno system newydd gwyrddach wrth brynu llefrith mewn cynhwysydd mawr a’i dywallt i gwpanau yn hytrach na darparu cartonau llefrith bach na ellir ond eu defnyddio un waith. Bydd y newid yma yn golygu 67% o blastig yn cael ei ddefnyddio.

Ychwanegodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Jones: “Mae’n braf gweld ein hysgolion yn gwneud gwaith mor gadarnhaol yn y maes hollbwysig yma.

“Mae brwdfrydedd y plant a staff wedi bod yn bwysig wrth gyflwyno’r newid yma a diolch iddynt am eu hymrwymiad. Rydan ni’n gobeithio gweld y newidiadau yma yn cael eu harddel mewn ysgolion ar draws y sir dros y misoedd nesaf.

“Hoffwn ddiolch i’r disgyblion am eu hymdrechion - mae eu brwdfrydedd a’u hawydd i weithredu yn gadarnhaol dros yr amgylchedd yn ysbrydoliaeth.”

LLUNIAU: Disgyblion o Ysgol Dolbadarn yn Llanberis sydd wedi bod yn amlygu’r angen i dorri lawr ar y defnydd o blastig un-tro.