Gweithio i ni

Mae gan Gyngor Gwynedd becyn cyflogaeth deniadol:


Cynllun pensiwn

Mae'r Cyngor yn gweithredu Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Mae gwybodaeth am y gronfa ar gael ar wefan Cronfa Bensiwn Gwynedd.  

Mae Polisi ymddeol, ymddeoliad cynnar ac ymddeoliad hyblyg Gwynedd wedi ei atodi ar waelod y dudalen hon.


Cyflogau

Rydym yn cynnig cyflogau teg sydd wedi eu harfarnu drwy'r adolygiad tâl lleol.


Gwyliau

Mae gan weithwyr y Cyngor hawl i rhwng 21 a 30 diwrnod o wyliau'r flwyddyn yn ddibynnol ar raddfa'r swydd.  Yn ogystal, mae gan weithwyr hawl i 8 diwrnod o wyliau banc / gwyliau cyhoeddus a 3 ½ diwrnod arall.


Absenoldebau arbennig

Yn ogystal â'r gwyliau uchod, gellir caniatáu absenoldeb gyda thâl mewn amgylchiadau arbennig er enghraifft, i symud tŷ, profedigaeth, apwyntiadau meddygol, ymgymryd â dyletswyddau cyhoeddus.


Cydbwysedd bywyd a gwaith

Mae'r Cyngor yn cynnig nifer o gyfleoedd gweithio'n hyblyg er mwyn helpu gweithwyr i daro cydbwysedd  iach rhwng bywyd cartref a gwaith.  Gall gweithiwr fanteisio o'r trefniadau canlynol:

 • Cynllun gweithio oriau ystwyth (ble mae amgylchiadau'n caniatáu)
 • Cynllun rhannu swydd (ble mae amgylchiadau'n caniatáu)
 • Absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu
 • Absenoldeb ychwanegol heb dâl i rieni a gofalwyr a chyfle i weithio'n hyblyg os oes angen. 


Hyfforddiant a datblygu

Mae Cyngor Gwynedd yn gweld gwerth uchel mewn buddsoddi yn ei adnodd pwysicaf - sef ei weithwyr. Gall pob gweithiwr ddisgwyl:

 • Proses anwytho ffurfiol ac adolygiadau perfformiad parhaus
 • Ystod eang o gyfleodd hyfforddi a datblygu mewnol ac allanol
 • Cyfraniad tuag at aelodaeth o gyrff proffesiynol sy'n berthnasol i'r gwaith.


Iechyd a Diogelwch

Mae'r Cyngor yn ymdrechu i gyflawni'r safonau uchaf bosib wrth reoli iechyd, diogelwch a lles ei weithwyr.


Buddiannau ychwanegol

Mae nifer o fuddiannau pellach i'w cael o weithio i Gyngor Gwynedd, gan gynnwys:

 • Cyfle i weithio mewn awyrgylch Gymraeg  - Cymraeg yw iaith weinyddol swyddogol y Cyngor
 • Cynllun cymorth i brynu car 
 • Mae nifer o ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth am faterion iechyd a lles yn cael eu cynnal i staff
 • Cyfleusterau parcio ar gael i staff yn rhan fwyaf o swyddfeydd y Cyngor
 • Profion llygaid am ddim, i swyddogion sy'n gwneud defnydd rheolaidd o Sgriniau Arddangos Gweledol (VDU's)
 • Gwasanaeth Cwnsela MEDRA  -  gwasanaeth cwnsela cyfrinachol i swyddogion y Cyngor
 • Darperir gwisg ac offer diogelwch priodol ar gyfer staff mewn swyddi penodol.

 

Am ragor o wybodaeth am becyn cyflogaeth Cyngor Gwynedd cysylltwch â ni ar (01286) 679951 neu defnyddiwch ein ffurflen ymholiadau.