Coronafeirws (Covid-19)

Datganiad gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd (6 Gorffennaf 2020)

 

Clip sain: Datganiad gan Arweinydd a Phrif Weithredwr Cyngor Gwynedd (6 Gorffennaf 2020)

 

Wedi misoedd o orfod byw a gweithio mewn ffyrdd gwahanol iawn i’r hyn rydym wedi arfer ag o, mae’n ymddangos fod lledaeniad y firws wedi lleihau. Rydym yn hynod ddiolchgar i bobl Gwynedd am eu hymdrech a’u haberth yn ystod y cyfnod cloi.

Erbyn hyn, mae Llywodraeth Cymru – drwy arweiniad ei gwyddonwyr – yn ystyried fod y risg i iechyd cyhoeddus o Covid-19 wedi lleihau. Maent felly wedi penderfynu fod yr amser yn iawn i ganiatáu i fwy o sectorau o’r economi ail-agor ac i ganiatáu i bawb deithio mwy na pum milltir.

Mae’n amlwg yn falans cynnil i’r llywodraeth rhwng gwarchod iechyd cyhoeddus a’r oblygiadau economaidd a chymdeithasol pellgyrhaeddol sydd wedi codi yn sgil y cyfuniad o gyfyngiadau teithio a gorfodi i rai busnesau gau naill ai’n rhannol neu’n gyfan gwbl.

Fel cyngor lleol, rhaid i ni ymddiried fod y penderfyniad hwn yn parhau i gadw’r cydbwysedd, yn enwedig o ystyried bydd faint o bobl sy’n penderfynu dod i Wynedd i hamddena yn codi dros wythnosau’r haf.

Gwyddom y bydd nifer o fusnesau a theuluoedd yn croesawu’r llacio hyn o’r cyfnod cloi, er budd yr economi a llesiant cymunedol. Ond bydd eraill yn pryderu. Mae’n bwysig ein bod yn parchu’r ddau safbwynt gan nodi nad oes gennym ni fel cyngor – nag unrhyw awdurdod arall – y gallu i atal neb rhag teithio.

Felly, fel bo busnesau preifat a gwasanaethau cyhoeddus yn raddol ail-agor ac ail-sefydlu, rydym fel Cyngor yn gofyn i bawb ddal ati i ymddwyn mewn ffordd ystyrlon a chyfrifol er mwyn diogelu iechyd a lles ein hunain; diogelu ein cymunedau; a gwarchod ein gwasanaethau iechyd a gofal.

Gofynnwn fod:

  • Pawb yn dal ati i gadw pellter o ddau fetr oddi wrth eraill;
  • Pawb yn dal ati i olchi dwylo yn aml ac yn drwyadl;
  • Busnesau yn rhoi’r trefniadau angenrheidiol mewn lle i helpu cwsmeriaid i gadw’r ddau fetr rhyngddynt a chwsmeriaid eraill a staff;
  • Busnesau yn cadw at y safon uchaf o lanweithdra;
  • Pawb yn bod yn amyneddgar ac yn parchu rheolau Llywodraeth Cymru.

Rŵan fod yna newid sylweddol ar y gweill bydd sawl un yn teimlo fel yr oeddent ar gychwyn yr argyfwng. Ond rydym yn hyderus fod y trefniadau sydd mewn lle erbyn hyn yn ein rhoi mewn sefyllfa gref.

Mae’r drefn Profi-Olrhain-Diogelu y mae’r Cyngor yn gyfrifol amdani yn lleol yn adnabod unrhyw un sy’n cael prawf positif am Coronafirws, yn dod o hyd i’r rhai a fu mewn cysylltiad â nhw ac yn rhoi cyfarwyddyd iddynt i hunan ynysu am 14 diwrnod.

Drwy’r drefn yma byddwn yn cadw llygaid manwl ar ledaeniad y firws ac os bydd cynnydd sylweddol gallwn ddisgwyl i’r Llywodraeth Cymru ail-gyflwyno cyfyngiadau er mwyn gwarchod iechyd cyhoeddus.     

Yn ogystal, rydym yn galw ar ymwelwyr i Wynedd i ymddwyn yn gyfrifol, i barchu cymunedau lleol ac yn fwy na dim i gydymffurfio â rheolau pellhau cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Felly, i gloi, mae’r neges i bobl Gwynedd ac unrhyw un sy’n ymweld â’r sir yn syml - daliwch ati i ddilyn y rheolau er mwyn cadw eich hun, eich teuluoedd a’ch cymuned yn ddiogel.

 

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Arweinydd Cyngor Gwynedd
Dilwyn O. Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd 

 

Newidiadau i wasanaethau