Help i bobl a chymunedau

 

Edrych ar ôl fy hun

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gyfrifol am gyhoeddi a diweddaru’r wybodaeth swyddogol ddiweddaraf ar y Coronafeirws (Covid-19). Dilyna eu cyngor i edrych ar ôl eich hun a’ch teuluoedd.

Iechyd Cyhoeddus Cymru  

 

Lles

Bydd ansicrwydd a phryderu’r cyfnod hwn yn effeithio ar nifer ohonom mewn wahanol ffyrdd, gan greu straen a chael effaith negyddol ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol.

Llyfyn 'Edrych ar ôl fy hun' 
(Mae'r llyfryn hwn yn rhoi syniadau ar sut i warchod eich iechyd a’ch lles – cyngor sy’n benodol bwysig ar hyn o bryd.)

Bydd raid i’r rhan fwyaf o bobl Gwynedd hunan-ynysu ar rhyw bwynt yn ystod y cyfnod hwn – rhywbeth fydd yn ddieithr i nifer ohonom, a bydd rhaid i’r rheiny sydd mewn categori ‘risg’ wneud hynny am beth amser (pobl dros 70 oed, pobl â chyflyrau hirdymor a merched beichiog). Mae’n hynod o bwysig cael digon o ymarfer corff yn ystod yr amser yma.

Gwyliwch fideos o ymarferion a'u dilyn adref am ddim.
Byddwn yn gweithio i ddarparu mwy o fideos fel hyn yn benodol ar gyfer bobl hŷn. 

Mae’n bwysig gofalu am yr effaith a gaiff hyn ar iechyd meddwl hefyd. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) wedi cyhoeddi taflen ‘Iechyd Meddwl ac Hunan-ynysu’ sy’n nodi rhai pethau all helpu chi gadw eich meddwl yn iach. 

Mae nifer o bobl yn gweld budd mawr i’w llesiant o gymryd rhan yn y celfyddydau mewn rhyw ffordd – creu cerddoriaeth, gwneud celf ayb. Mae ein poster '5 Ffordd at Les a’r celfyddydau’ yn rhoi syniadau syml i chi ar sut i gael budd o fod yn greadigol yn y cyfnod hwn.  

Pwy all fy helpu yn fy nghymuned?

Mae nifer o gymunedau lleol wedi rhoi cynllun mewn lle i geisio cadw pawb mewn cysylltiad, gyda chyflenwad o fwyd ac anghenion, neu, fod rhywun ar gael ar ben arall y ffôn am sgwrs gyfeillgar. 

Gwelwch y cyfeirlyfrau isod i gael gwybod pa gymorth sydd ar gael yn eich cymuned chi. Os nad oes grŵp lleol i chi yn ymddangos yno, cysylltwch â Galw Gwynedd ar 01766 771000 gan ofyn am y Tîm Cysylltwyr Cymunedol i gael eich rhoi mewn cyswllt â grŵp lleol.

Diolch am yr holl wybodaeth i sefydlu’r cyfeirlyfrau hyn. Byddwn yn ceisio diweddaru’r wybodaeth yn ddyddiol felly os oes gennych wybodaeth sydd ar goll o’r cyfeirlyfr e-bostiwch cymorthcymunedol@gwynedd.llyw.cymru

Cyfeilyfr ardal Bangor 

Cyfeilyfr ardal Caernarfon 

Cyfeilyfr ardal de Meirionnydd

Cyfeilyfr ardal Llŷn 

Cyfeilyfr ardal gogledd Meirionnydd / Eifionydd

Mae nifer o fusnesau Gwynedd hefyd yn gwneud ymdrech i helpu drwy ddanfon nwyddau, cynnig gwasanaeth dros y ffôn ayb. Gallech weld pa rai sy’n eich ardal chi drwy glicio ar y linc ‘Map Busnesau Gwynedd’ sydd ar y dde. 

 

Diogelwch wrth dderbyn cymorth
Cofiwch hefyd fod angen bod yn ofalus i warchod eich hun rhag y feirws hyd yn oed os ydych chi’n hunan-ynysu. Os fyddwch chi’n gofyn i eraill ddanfon neges i chi, cofiwch:

  • Ofyn iddynt adael y siopa/bresgripsiwn ar y stepen drws, canu’r gloch a chamu ymhell yn ôl o’r stepan drws gan aros i weld eich bod wedi eu cael yn ddiogel.
  • Peidiwch a gadael unrhyw un i mewn i’ch tŷ os na fod rhaid. Os oes rhaid i rywun ddod i mewn i’r tŷ (e.e. os na allwch gario’r bagiau), gofynnwch iddynt wisgo menyg, sicrhewch fod o leiaf 6 troedfedd rhyngoch chi a nhw drwy’r amser, gofynnwch iddynt adael y bagiau ar y bwrdd yn y gegin a gadael.
  • Olchi eich dwylo yn drylwyr ar ôl agor y drws, dad-bacio’r siopa, delio ag unrhyw arian, derbynebau ayb.
  • Os oes rhaid cyfnewid arian parod, dylid gwneud hynny mewn bagiau plastig a dylai unrhyw newid gael ei bostio drwy’r blwch post neu ei adael ar y stepen drws. Dylid osgoi ei basio o un pâr o ddwylo i’r llall.
  • Os ydych yn rhoi arian i’r siopwr o flaen llaw, gwnewch yn siŵr eich bod o'ch dau yn glir ar faint o arian sydd yno a’ch bod yn cael derbynneb am y neges wedyn. 

Twyll
Mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw eich hun, a’r bobl fregus o’ch cwmpas, yn ddiogel yn ystod yr amser yma.

Yn anffodus, rydym yn gwybod fod rhai yn defnyddio’r firws i dwyllo’r cyhoedd a sefydliadau mewn nifer o ffyrdd. Mae’n bwysig eich bod yn dileu unrhyw ebyst neu negeseuon testun am y firws nad ydych yn eu hadnabod, ac nad ydych yn rhannu eich manylion personol nac ariannol gydag unrhyw un nad ydych yn eu hadnabod yn dda.

Er mwyn gwarchod eich hun rhag cael eich twyllo:

  • Gofynnwch i bobl sy’n agos atoch helpu gyda’ch siopa os yn bosib (teulu, ffrind, cymydog). Os oes rhaid gofyn i rywun nad ydych chi’n adnabod yn dda, gofynnwch am gymaint o wybodaeth amdanynt a sy’n bosib (pwy ydyn nhw, lle maen nhw’n byw, rhif cofrestru eu car ayb)
  • Gwnewch eich siopa ar-lein neu archebu a thalu’n syth gyda siop leol os yn bosib, fel mai dim ond danfon y nwyddau y bydd angen i rywun wneud ar eich rhan.
  • Peidiwch a rhoi eich llyfrau pensiwn neu fanylion banc i unrhyw un nad ydych yn eu adnabod erstalwm
  • Peidiwch a gadael neb i mewn i’ch tŷ os nad ydych chi’n eu adnabod neu wedi trefnu apwyntiad o flaen llaw. Cofiwch sicrhau nad yw unrhyw un sy’n dod i’ch tŷ yn sâl o gwbl. 

Os ydych chi’n poeni eich bod chi neu rhywun rydych yn eu hadnabod wedi cael eu twyllo neu mewn peryg o hynny, cysylltwch â ni ar 01766 771000 gan ofyn am y tîm Safonau Masnach, neu e-bostiwch Safmas@gwynedd.llyw.cymru  

Sut alla i wirfoddoli i helpu yn fy nghymuned?

Mae gwaith gwirfoddol a chyflogedig ar gael gyda Chyngor Gwynedd yn sgil y Coronafeirws.

Mwy o wybodaeth.

Gwasanaethau defnyddiol

CAB Gwynedd a Môn

Ffurflen ymholiad

 

Llinell gymorth CAB Gwynedd:

0345 450 3064
cabgwynedd.cymru/cysylltu/ 

 

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol:

08000 241 220

 

Age Cymru

I gofrestru i dderbyn galwad rheolaidd gan yr elusen:

08000 223 444
enquiries@agecymru.org.uk

Banciau bwyd

Mae pob un o’r banciau bwyd isod yn dilyn canllawiau glendid presennol ac mae’n rhaid i bawb gadw pellter o 2 fetr oddi wrth ei gilydd drwy’r amser os gwelwch yn dda.

 

Banc Bwyd Cadeirlan Bangor - Canolfan yr Esgobaeth, Cathedral Close, Bangor, LL57 1RL (y tu ôl i’r Eglwys Gadeiriol). Ar agor 2-3pm dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Mae hwn yn wasanaeth argyfwng, ac os nad oes gennych ffurflen wedi ei hawdurdodi er mwyn derbyn pecyn bwyd gallwch gysylltu â anglicanchaplain@esgobaethbangor.net

Bangor - Swyddfa Plaid Cymru, 70 Y Stryd Fawr, Bangor, LL57 1NR. Ar agor 10am-12pm dydd Sul.  

Banc Bwyd Arfon – Canolfan Gwyrfai, Lôn Cae Ffynnon, Cibyn, Caernarfon, LL55 2BD. Ar agor 12-2pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd, neu os ydych yn dymuno gwirfoddoli ac mae’n ddiogel i chi wneud, mae modd cysylltu trwy e-bostio info@arfon.foodbank.org.uk neu, os nad yw hynny'n bosib, i ffonio 07586 053961.

 

Banc Bwyd de Gwynedd:

Y Bermo – Revelation, Park Road, Y Bermo, LL42 1PH. Ar agor 10.30am-12.30pm dydd Llun a dydd Iau. Rhaid canu’r gloch ac aros i dderbyn cyfarwyddwyd gan y gwirfoddolwyr. Peidiwch a mynd heibio’r drysau mewnol os gwelwch yn dda.  

Dolgellau – Eglwys Fethodistaidd Dolgellau (ger swyddfa ddidoli y Post) ac nid swyddfa Mantell Gwynedd. Ar agor 2-3.30pm dydd Llun, Mercher a Gwener. Ewch i ddrws ochr yr Eglwys ac aros i wirfoddolwr ddod i’ch helpu. Cadwch bellter o 2 fetr os gwelwch yn dda.

Porthmadog – The Big Rock Cafe – Mae’r caffi ar gau ar hyn o bryd, ond byddant ar agor i rannu parseli bwyd rhwng 10am-2pm dydd Mawrth a dydd Gwener.

Tywyn – Advent Bookshop, 40 Y Stryd Fawr, Tywyn LL36 9AD – Mae’r siop wedi gorfod cau ond ffoniwch y rhif ffôn sydd wedi ei osod ar y drws, a bydd rhywun yn eich helpu.

Bala – Siop Lyfrau Gristnogol Manna, 53 Y Stryd Fawr, Bala LL23 7AF – Mae’r siop wedi gorfod cau ond ffoniwch Ann Davies ar 07969 362508 er mwyn trefnu amser i gasglu parsel bwyd.

Banc Bwyd Ffestiniog – Neuadd yr Eglwys, Heol yr Eglwys, Blaenau Ffestiniog, LL41 3HB (gyferbyn â Chanolfan Tan y Maen). Ar agor 2-3pm dydd Llun i ddydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07435 290553.

Banc Bwyd Pwllheli – Hen siop Ethel Austin, Stryd Fawr, Pwllheli (nid Eglwys San Pedr). Ar agor 2-3pm dydd Mawrth a dydd Gwener. Os nad oes modd i chi gyrraedd y banc bwyd gallwch ffonio 07824 738789.

Gofalwyr

01248 370797

Ar gael i roi cefnogaeth dros y ffôn i ofalwyr sydd yn gofalu yn ddi-dâl am eu anwyliaid, boed yn aelodau o’u teulu neu gyfeillion sydd yn sâl neu anabl.  

Cefnogi teuluoedd 

Hwb Teuluoedd Gwynedd

Gwasanaeth Gwybodaeth Teuluoedd Gwynedd

 

Gofal plant i staff allweddol
Os ydych yn weithiwr allweddol ag yn cael trafferth dod o hyd i Ddarpariaeth Gofal Plant ar gyfer eich plant. Am fwy o wybodaeth, ymwelwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd neu cysylltwch ar:

Digartrefedd

Os ydych yn poeni am neu mewn perygl o fod yn ddigartref, ymwelwch â thudalen Digartrefedd.