Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad un tro o £200 gan yr Awdurdod Lleol er mwyn helpu i dalu eu costau tanwydd. Mae hwn yn daliad ychwanegol i'r ad-daliad Bil Ynni gan Lywodraeth y DU, a’r Taliad Tanwydd Gaeaf a delir fel arfer i bensiynwyr.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd cymwys (un taliad yr aelwyd) sut bynnag maent yn talu am danwydd. 


Pwy sy'n gymwys am y taliad?

Er mwyn derbyn y taliad bydd yr ymgeisydd angen bodloni’r pedwar amod isod:

Mae ymgeisydd yn bodloni'r amod hwn os bydd Cyngor Gwynedd yn derbyn cais i'r cynllun erbyn 5pm ddydd Mawrth 28 Chwefror 2023 neu os penderfynwyd ei fod wedi'i eithrio rhag bod angen bodloni'r amod (gweler isod am fanylion pellach).

Bydd y cynllun ar gael i aelwydydd lle mae ymgeisydd, neu bartner yn cael un o’r budd-daliadau cymhwyso unrhyw bryd rhwng 1 Medi 2022 a 31 Ionawr 2023:

 • Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Seiliedig ar Incwm
 • Credyd Cynhwysol
 • Gredydau Treth Gwaith
 • Gredydau Treth Plant
 • Credyd Pensiwn
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • Lwfans Byw i Bobl Anabl
 • Lwfans Gweini
 • Lwfans Gofalwyr
 • Lwfans Ceisio Gwaith Newydd/Cyfrannol
 • Lwfans Cymorth a Chyflogaeth Newydd/Cyfrannol
 • Taliad Annibyniaeth Lluoedd Arfog
 • Lwfans Presenoldeb Cyson
 • Pensiwn Rhyfel/Atodiad Symudedd

Os nad yw deiliad tŷ (neu bartner) sy'n atebol am dalu’r costau tanwydd yn cael unrhyw un o'r budd-daliadau cymwys, dylid pennu/ystyried bod deiliad y tŷ yn gymwys i gael taliad os oes person cymwys yn byw gydag ef.

Mae person yn bodloni'r diffiniad o berson cymwys os yw’n:

 • Meddiannu cartref deiliad y tŷ fel ei brif breswylfa; ac
 • Yn blentyn dibynnol neu'n oedolyn sy'n ddibynnol ar ddeiliad y tŷ (neu ei bartner); ac
 • Mae’n cael un o'r budd-daliadau a ganlyn:
  • Lwfans Gweini
  • Lwfans Byw i Bobl Anabl
  • Taliad Annibyniaeth Personol
  • Taliad Annibyniaeth Lluoedd Arfog
  • Lwfans Presenoldeb Cyson
  • Pensiwn Rhyfel/Atodiad Symudedd

Mae ymgeisydd yn bodloni'r amod hwn os yw ef (neu bartner) yn atebol am dalu’r Dreth Gyngor gan fod ei atebolrwydd am dalu’r Dreth Gyngor yn cael ei ystyried yn gyfystyr ag atebolrwydd am dalu costau tanwydd.

Gall ymgeiswyr nad ydynt yn gyfrifol am dalu’r Dreth Gyngor ddangos eu bod yn bodloni'r amod hwn drwy ddarparu tystiolaeth mai nhw sy'n gyfrifol am dalu'r costau tanwydd ar gyfer eu heiddo.  Mae hyn yn wir boed y tanwydd yn cael ei dalu amdano drwy fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy fil chwarterol os yw’r tanwydd ar y grid ynteu oddi arno.

Dim ond mewn eiddo yng Nghymru y gall ymgeiswyr hawlio am gostau tanwydd a lle ystyrir bod yr eiddo hwn yn brif breswylfa iddynt.

Dim ond un taliad o'r cynllun hwn gall ymgeisydd ei gael. Bydd ymgeisydd yn bodloni'r amod hwn os nad yw ef (neu ei bartner) eisoes wedi cael taliad o dan Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf Llywodraeth Cymru yn 2022/2023.

 

Gwneud Cais

Os ydych yn derbyn Gostyngiad Treth Cyngor rhwng 1/9/2022 a 31/1/2023, rydych yn bodloni’r meini prawf ar gyfer y cynllun, ac nid oes angen i chi wneud dim byd pellach. Bydd llythyr yn cael ei anfon atoch er mwyn i chi allu ymweld â'ch Swyddfa Bost leol i hawlio’r taliad.

Os NAD ydych cartref yn derbyn Gostyngiad Treth Cyngor, ond yn meddwl eich bod yn gymwys am daliad o dan y Cynllun yma, gallwch wneud cais drwy ddefnyddio ein ffurflen ar-lein.

Gwneud Cais Ar-lein: Tanwydd gaeaf

Rhaid gwneud y cais erbyn 5pm ar 28 Chwefror 2023. Rydym yn rhagweld y bydd taliadau yn cychwyn yn fuan ar ôl 26 Medi 2022, nid yw’r dyddiad penodol ar gael ar hyn o bryd. 

Os ydych angen unrhyw gymorth i gwblhau eich cais arlein, yna cysylltwch ar 01286 682689