Taliad Cymorth Hunanynysu

Os yw'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru wedi cysylltu â chi i ddweud wrthych y dylech hunanynysu, efallai y bydd gennych hawl i gael Cymorth Ariannol.

 

Taliad Cymorth Hunanynysu:

Os ydych yn bodloni'r HOLL feini prawf isod, mae gennych hawl i Daliad Ynysu o £500

 • Rydych wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan:
  • wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru ar neu ar ôl 23 Hydref 2020,
  • gofynnwyd i'ch plentyn ynysu o'i ysgol, lleoliad gofal plant neu goleg addysg bellach ar neu ar ôl 23 Hydref 2020,
  • rydych wedi cael hysbysiad drwy Ap Covid-19 y GIG oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael canlyniad positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021.
 • Rydych yn gyflogedig neu'n hunangyflogedig.
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad.
 • Ar hyn o bryd rydych chi neu'ch partner yn cael o leiaf un o'r budd-daliadau canlynol: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.

 

Taliad yn ôl Disgresiwn

Efallai y byddwch yn gymwys i gael Taliad yn ôl Disgresiwn o £500 os ydych yn bodloni'r holl feini prawf cymhwystra eraill uchod, ond:

 • Nad ydych chi na'ch partner yn cael Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn.
 • Y byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i fethu â gweithio tra byddwch yn hunanynysu.

 

Gwneud cais

Mae pob cais ar gyfer un person yn unig. Rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud arwahan.  

Gwnewch yn siwr bod y canlynol gennych cyn dechrau'r cais.

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
 • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf
 • Noder, os cewch eich hysbysu drwy Ap Covid-19 y GIG, rhaid ichi ddarparu'r sgrinlun (screenshot). Gweld enghraifft o sgrinlun. Os na allwch ddarparu'r sgrinlun hwn neu os na fyddwch yn gwneud hynny, ni fydd eich cais yn cael ei ystyried.
  Bydd angen ichi hefyd ddarparu cadarnhad ysgrifenedig gan eich cyflogwr na wnaethoch weithio yn ystod y cyfnod hwn a bod eich enillion wedi lleihau o ganlyniad. Os ydych yn hunangyflogedig, bydd yn rhaid ichi ddarparu datganiad i'r perwyl hwn.

Gwneud cais am Daliad Cymorth Hunanynysu

Hysbysiad preifatrwydd