Mynediad i ysgolion

Cynradd - mynediad i'r dosbarth Meithrin neu Derbyn - Medi 2021; dyddiad cau 1 Chwefror 2021

Mae gan blant sy’n 3 oed cyn 1 Medi hawl i addysg ran-amser mewn ysgol gynradd (dosbarth Meithrin).

Mae gan blant sy’n 4 oed cyn 1 Medi hawl i addysg lawn-amser mewn ysgol gynradd (dosbarth Derbyn).

Mwy o wybodaeth

Llenwch y ffurflen ar-lein isod i wneud cais i’ch plentyn: 

Rhaid gwneud cais cyn 1 Chwefror 2021 (ar gyfer Medi 2021).

Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd

Gweld ym mha ddalgylch mae eich cartref

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall bydd angen i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw.  

Trosglwyddo / newid ysgol

Os ydych eisiau symud eich plentyn o un ysgol i un arall (nid symud o’r cynradd i’r uwchradd) mae angen i chi drafod gyda phenaethiaid yr ysgolion perthnasol. Ar ôl trafod gyda’r penaethiaid gallwch wneud y cais ar-lein,

Mwy o wybodaeth am bolisi mynediad ysgolion Gwyneddl

Gweld ym mha ddalgylch mae eich cartref

Rydym yn eich cynghori i beidio â symud disgyblion yn ystod blwyddyn ysgol rhag amharu ar eu haddysg.

Trosglwyddo o’r ysgol Babanod i’r ysgol Iau - mynediad mis Medi
2021; dyddiad cau 1 Chwefror 2021

Os yw eich plentyn chi ar fin gadael ysgol Babanod, rhaid i'r rhiant/gwarchodwr wneud cais am le ym mlwyddyn 3 neu 4 mewn ysgol arall cyn 1 Chwefror 2021. Mae hyn hefyd yn wir i'r ysgolion sydd gan fynediad dros 2 flynedd fel Ysgol Gynradd Nefyn ac Ysgol Sarn Bach. I wneud cais i'ch plentyn symud i ysgol Iau:

Rhaid i'r ffurflen ein cyrraedd erbyn 1 Chwefror 2021.

Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni / Polisi mynediad ysgolion Gwynedd.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn eisiau anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall,  rhaid i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw. 

Ysgolion Gwirfoddol dan Gymorth - mynediad mis Medi 2021

Mae dwy ysgol wirfoddol yng Ngwynedd: Ysgol Ein Harglwyddes ac Ysgol Santes Helen.

Gan mai’r corff llywodraethu o ysgolion gwirfoddol dan gymorth yw eu Awdurdod Mynediad eu hunain, cyfrifoldeb y llywodraethwyr yw mynediad i’r tair ysgol wirfoddol dan gymorth.

Ar gyfer mynediad i ysgol gynradd wirfoddol dan gymorth, rhaid gwneud cais ysgrifenedig yn uniongyrchol i’r ysgol.

Uwchradd - mynediad mis Medi 2021

Gall rhieni disgyblion Blwyddyn 6 ddefnyddio'r ffurflen isod i wneud cais ar-lein i’ch plentyn gael mynychu un o ysgolion uwchradd Gwynedd ym mis Medi 2021.

Rhaid gwneud cais cyn 18 Rhagfyr 2020 (ar gyfer mynediad Medi 2021).

Mwy o wybodaeth am bolisi mynediad ysgolion Gwynedd.

Gweld ym mha ddalgylch mae eich cartref

Mae gennych hawl i apelio yn erbyn unrhyw benderfyniad i banel annibynnol.

Os ydych yn byw yng Ngwynedd ond yn dymuno anfon eich plentyn i ysgol mewn sir arall,  rhaid i chi gysylltu efo’r sir honno a dilyn eu trefn nhw. 

Meini prawf mynediad

Am unrhyw wybodaeth ynglŷn â meini prawf mynediad i ysgolion, ewch i'r Llawlyfr Gwybodaeth i Rieni