Grantiau cymorth busnes Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth ar gyfer rhai busnesau a restrir ar y gofrestr ardrethi busnes.

Cynigir grant o £25,000 i fusnesau yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch sydd â gwerth ardrethol rhwng £12,001 a £51,000. 

Mae pecyn Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu grant o £10,000 i bob busnes sydd â gwerth ardrethol o £12,000 neu lai ac sy'n gymwys i gael Rhyddhad Ardrethi i Fusnesau Bach.

Telir y grant drwy’r gyfundrefn BACS, felly rhaid i chi ddarparu manylion banc. Cyn gynted ag y byddwn wedi prosesu eich manylion, yn amodol ar fodloni meini prawf cymhwysedd, byddwn yn ei ddyfarnu i chi ar unwaith.

Bydd y cynllun grantiau yn cau ar gyfer unrhyw geisiadau newydd am 5yh ar 30 Mehefin 2020. Os ydych yn gymwys ond heb gwblhau cais, gwnewch yn siŵr eich bod wedi cyflwyno ffurflen i ni cyn y dyddiad yma. Bydd unrhyw geisiadau a dderbyniwyd ar ôl 5yp ar 30 Mehefin 2020 yn cael eu diystyru. Os nad yw’r holl wybodaeth sydd ei angen i gwblhau cais cyflawn ar gael i chi, cwblhewch cymaint â phosib o’r ffurflen cyn 30 Mehefin gan nodi “I’W GADARNHAU” yn y rhannau ble mae gwybodaeth ar goll a byddwn yn cysylltu â chwi wrth brosesu’r cais:

Ffurflen gais Grant Cymorth Busnes

Ar ôl i chi anfon y ffurflen, byddem yn gwerthfawrogi eich amynedd ac yn gofyn i chi beidio ffonio nag e-bostio wedyn. Rydym yn gwerthfawrogi'r heriau mawr sy'n wynebu busnesau, a bydd ein staff yn gwneud pob ymdrech i gael eich taliadau i chi cyn gynted â phosib.

Rydym yn parhau i anelu i dalu pob cais cyflawn o fewn 14 diwrnod gwaith ac rydym bellach wedi rhyddhau dros £42 miliwn i fusnesau lleol.  Fodd bynnag, gyda rhai miloedd o geisiadau wedi eu derbyn fel all gymryd ychydig yn hirach i brosesu bob cais – diolch am eich amynedd.

 

Chwilio am Gyfeirnod? Mae’r wybodaeth sydd ei angen i lenwi’r ffurflen i’w ganfod ar ben eich Bil Trethi Busnes. Ni allwn ni roi rhifau cyfeirnod allan dros y ffon nag e-bost, gan fod hyn yn ddull allweddol o sicrhau mai chi yw’r person sydd wedi cofrestru i dalu trethi busnes

 

At sylw'r rhai sydd DDIM yn gymwys i dderbyn y grant

Os nad chi yw’r trethdalwr busnes sy'n gyfrifol am yr adeilad neu, rydych yn ymwybodol o unrhyw reswm pam nad ydych yn gymwys i dderbyn y grant, mae'n ddyletswydd arnoch i roi gwybod ni cyn gynted â phosib fel nad ydym yn talu’r grant. Mae derbyn a chadw’r grant hwn os nad ydych yn gymwys i’w dderbyn yn drosedd.

I roi gwybod i ni nad ydych yn gymwys am y grant, cwblhewch y ffurflen hon:

Ffurflen datgan nad ydwi'n gymwys am Grant Cymorth Busnes