Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i wefan Cyngor Gwynedd, sef www.gwynedd.llyw.cymru , platfform hunanwasanaeth Cyngor Gwynedd: https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/ yn ogystal â systemau trydydd parti eraill perthnasol.

Cyngor Gwynedd sy'n cynnal y wefan, ac rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu ei defnyddio.  Mae hyn yn golygu y dylech, er enghraifft, allu:

 • closio i mewn hyd at 300% heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • llywio drwy’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan (yn Saesneg) drwy ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiwn fwyaf diweddar o NVDA, TalkBack a VoiceOver)


Pa mor hygyrch ydi’r wefan

Rydym yn ymwybodol nad yw rhannau o’r wefan yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw’r rhan fwyaf o’n PDFs yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrîn – cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.
 • Nid yw rhai o’r fideos hŷn ar y wefan yn cynnwys is-deitlau.
 • Mae rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd i’w llenwi drwy ddefnyddio bysellfwrdd a meddalwedd darllen sgrîn yn unig – cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.  
 • Nid yw’n bosib llywio rhannau o’r wefan yn defnyddio bysellfwrdd.
 • Nid yw rhai lincs na delweddau ar y wefan yn hygyrch.

Adborth a manylion cyswllt

Os ydych chi angen gwybodaeth ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, er enghraifft, PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd i’w ddarllen, braille ac yn y blaen, cysylltwch â: 

Byddwn yn ystyried eich cais, ac yn ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

 

Rhoi gwybod i ni am broblemau efo'r wefan

Rydym wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wella hygyrchedd ar y wefan. Os ydych yn dod ar draws problem sydd ddim yn cael ei rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn teimlo nad ydym yn cwrdd â’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni:  gwefan@gwynedd.llyw.cymru 
 

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anhapus â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Mae nifer o wahanol ffyrdd o gysylltu â ni: www.gwynedd.llyw.cymru/cysylltu

Mae dolenni cyflwyno sain ar gael yn nerbynfeydd Siop Gwynedd.

 

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ar y wefan

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r datganiad hwn yn seiliedig ar asesiadau mewnol yn defnyddio y meddalwedd SiteImprove yn ogystal â chanfyddiadau asesiad hygyrchedd llawn gafodd ei gomisiynu gan The Digital Accessibility Centre (DAC)

 

Statws Cydymffurfiaeth

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol gyda safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.2 yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio a restrir isod.

 

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Nid yw’r cynnwys sydd wedi ei nodi isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol.

Ddim yn cydymffurfio â rheoliadau hygyrchedd: 

 1. Ddim yn bosib adnabod lincs yn glir. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf  y WCAG 2.2 A criteria 1.4.1 (Defnydd o liw). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Medi 2024.
 2. Defnydd anghywir o ARIA. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.2 A criteria 4.1.2. (Enw, Rôl, Gwerth). Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Medi 2024.
 3. Nid yw’r rhestr tabiau yn cael ei gweithredu yn gywir ym mhob achos. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.2 A criteria 1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas, 4.1.2. (Enw, Rôl, Gwerth), na 2.4.3 Ffocws a threfn. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Medi 2024.
 4. Mae rhai achosion o elfennau wedi eu personoli, ond heb eu marcio i fod yn hygyrch i bob defnyddiwr. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.2 A criteria1.3.1 Gwybodaeth a Pherthynas, a 3.1.2 Enw, Rôl, Gwerth. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Medi 2024.
 5. Nid oes dangosydd ffocws gweladwy er mwyn dangos ffocws y bysellfwrdd. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.2 AA criteria 2.4.7 Ffocws Gweladwy. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Medi 2024.
 6. Mae peth cynnwys fideo ar y wefan heb gapsiynau, disgrifiadau sain / cyfryngau amgen. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.2 A criteria 1.2.2 Capsiynau, 1.2.3 Disgrifiad Sain / cyfrwng amgen, na meini prawf y WCAG 2.2 AA criteria 1.2.5 Disgrifiad sain / cyfrwng amgen. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Medi 2024.
 7. Dogfennau PDF

  (i) Does gan rai PDFs ddim Teitl Tudalen. Mae hyn yn golygu nad ydym yn cwrdd â meini prawf y WCAG 2.2 A criteria  2.4.2 Teitl tudalen. 

  (ii) Mae problemau eraill gyda’n PDFs sydd yn golygu nad ydynt yn hygyrch i feddalwedd darllen sgrin. Rydym yn anelu i ddatrys hyn erbyn Ebrill 2026. Yn y cyfamser, os am dderbyn dogfennau mewn fformat gwahanol, Cysylltwch â ni

Baich anghymesur

Ddim yn berthnasol. Nid ydym yn honni bod unrhyw faterion hygyrchedd yn afresymol i’w datrys.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd


PDFs a dogfennau eraill: 
Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Cysylltwch â ni os am eu derbyn mewn fformat gwahanol.

 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn trwsio cynnwys sy'n methu â chyrraedd canllaw 2.2 A a 2.2 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fel mater o frys. Byddwn yn diweddaru'r datganiad hygyrchedd hwn wrth i faterion gael eu datrys.

 

Paratoi y datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y datganiad hwn ei lunio ar 25 Ebrill 2021. Cafodd ei adolygu a'i ddiweddaru ddiwethaf ar 11 Ebrill 2024, a byddwn yn ei ddiweddaru eto cyn diwedd Medi 2024.

Mae tudalennau ein gwefan yn cael eu profi yn gyson gan Siteimprove.com

Yn ogystal, yn ystod mis Hydref 2021 cafodd sampl o dudalennau eu profi yn defnyddio: 

Cafodd y wefan hefyd ei phrofi gan The Digital Accessibility Centre (DAC) yn ystod mis Hydref 2021.

Fe wnaethom ddewis sampl o dudalennau i The DAC eu profi yn seiliedig ar:

 • ein tudalennau fwyaf poblogaidd
 • tudalennau sy’n rhoi amrywiaeth dda o’n gwahanol dempledi
 • rhai tudalennau sydd yn cynnwys lluniau, cynnwys amlgyfrwng ac elfennau rhyngweithiol
 • tudalennau sydd yn cynnwys ffurflenni ar-lein

Fe wnaeth The Digital Accessibility Centre (DAC) brofi: