Cwestiynau ac atebion - priodas/partneriaeth sifil

Ydi’n bosib trefnu ymarfer seremoni gyda’r cofrestrydd?

Gall ymarfer seremoni gael ei gynnal mewn adeilad wedi’i trwyddedu. Nid yw’n bosib cynnal ymarfer mewn swyddfa gofrestru. Mae cost yr ymarfer £66. I drefnu ymarfer cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.

 

Beth yw pwrpas rhoi rhybudd ffurfiol?

Pwrpas rhybudd ffurfiol ydi sicrhau eich bod yn breswylydd cymwys yn y sir ac eich bod yn rhydd ac yn gyfreithlon i briodi/ymrwymo i bartneriaeth sifil.

 

Beth fydd yn digwydd wedi i ni roi y rhybudd ffurfiol?

Bydd y rhybudd ffurfiol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd cyhoeddus yn Siop Gwynedd Caernarfon. Bydd y Gwasanaeth Cofrestru yna’n paratoi eich tystysgrifau, sef  y dogfennau sy’n  rhoi awdurdod cyfreithiol i chi briodi neu yr atodlen sy’n rhoi awdurdod cyfreithiol i chi ymrwymo mewn partneriaeth sifil.

 

Am faint fydd y rhybudd yn ddilys?

Mae'r tystysgrifau y byddwch yn eu derbyn ar ôl rhoi’r rhybudd ffurfiol yn ddilys am flwyddyn o'r diwrnod y cafodd yr hysbysiad ei roi. Er enghraifft – pe baech yn rhoi y rhybudd ffurfiol ar 2 Ebrill 2015, bydd y tystysgrifau ar gael ar 1 Mai 2015, a byddant yn ddilys hyd 2 Ebrill 2015.

 

Fydd hi'n bosib newid dyddiad y seremoni wedi i ni roi y rhybudd ffurfiol?

Gall y seremoni gael ei chynnal ar unrhyw ddyddiad o fewn y cyfnod dilys (gweler cwestiwn uchod).  Bydd angen cytuno ar ddyddiad newydd gyda’r gwasanaeth cofrestru.  Ffoniwch 01766 771000.

 

Fydd hi'n bosib newid lleoliad y seremoni wedi i ni roi y rhybudd ffurfiol?

Os byddwch yn penderfynu newid lleoliad y seremoni wedi i chi roi y rhybudd ffurfiol, ni fydd eich tystysgrifau yn ddilys. Bydd rhaid cyflwyno rhybudd ffurfiol newydd a thalu'r ffioedd y byddwch wedi eu talu yn barod eto. Cysylltwch â ni ar 01766 771000.

 

Oes rhaid i mi fyw yn yr ardal ble byddaf yn rhoi fy rhybudd ffurfiol?

Oes.  Mae’n rhaid i chi fod wedi byw yn yr ardal ble byddwch yn rhoi eich rhybudd ffurfiol am o leiaf 7 diwrnod cyn rhoi eich rhybudd ffurfiol.

 

Rydw i’n byw y tu allan i Gymru / Lloegr ond am briodi yng Ngwynedd. Beth ddylwn i ei wneud?

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000

 

All rhywun arall roi rhybudd ffurfiol ar fy rhan?

Na - nid oes gan unrhyw un arall hawl i roi hysbysiad ar eich rhan. Bydd yn rhaid i'r 2 ohonoch fynychu.

 

Pa ddogfennau fyddwn ni eu hangen er mwyn rhoi ein rhybudd ffurfiol?

Byddwch angen i chi ddod â:

  1. Unai pasbort neu dystysgrif geni (efallai y byddwn angen dogfennau eraill hefyd, mae’n bwysig i chi ofyn i’r Cofrestrydd beth yw’r gofynion diweddaraf).

  2. Prawf o'r cyfeiriad lle rydych yn byw: dogfen rhent neu dreth cyngor, bil gwasanaeth cyhoeddus diweddar/datganiad banc

  3. Statws priodasol / partneriaeth sifil (os yn berthnasol) 
    -  mewn achos ysgariad/gwahanu – tystysgrif archddyfarniad terfynol
    -  mewn achos profedigaeth – tystysgrif marwolaeth y cyn bartner

Mae'r rhestr uchod yn cyfeirio'n benodol at ddinasyddion y Deyrnas Unedig. Os oes un ohonoch yn ddinesydd o wlad arall a/neu wedi cael ysgariad mewn gwlad arall, dylech holi'r Gwasanaeth Cofrestru cyn trefnu apwyntiad i roi rhybudd ffurfiol.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i ateb i'ch cwestiwn ar y tudalennau hyn, cysylltwch â ni drwy ffonio 01766 771000.