Maethu

Ydych chi'n mwynhau cwmni plant a phobl ifanc?

Ydych chi'n deall eu hanghenion?

Ydych chi eisiau cyfle i gynnig gofal gwerthfawr i blant ar gyfnod anodd yn eu bywyd?

Mae gofalwyr maeth yn edrych ar ôl plant na all fod gyda'u rhieni - bydd y plentyn yn symud i gartref y gofalwr maeth. Gall hyn ddigwydd oherwydd cam-drin neu oherwydd bod y rhieni'n sâl.

Mae angen i ofalwyr maeth:

 • fod yn hyblyg, sylwgar ac amyneddgar
 • gallu helpu plentyn i setlo gyda'r teulu
 • bod yn barod am ymweliadau â / gan rieni, ac annog hynny
 • gallu siarad yn agored â'r plentyn am ei orffennol, a chydymdeimlo.

Caiff plant yn eu harddegau â phroblemau amrywiol eu lleoli gyda gofalwyr maeth. Gall yr arddegau fod yn gyfnod anodd iawn, ond gall helpu person ifanc ddod â boddhad mawr, a byddwn yn cynnig cefnogaeth a hyfforddiant i chi a'ch teulu.

 

Sut mae dod yn ofalwr maeth?

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Mae'r broses o gael eich cymeradwyo'n cynnwys:

 • gwiriadau safonol - cofnodion iechyd, heddlu, gwasanaethau cymdeithasol a'r gwasanaeth prawf
 • ymweliadau rheolaidd gan weithiwr cymdeithasol am gyfnod, er mwyn gweld a ydych yn addas
 • mynychu cwrs sgiliau maethu - cwrs tri diwrnod gorfodol i'r holl ddarpar ofalwyr maeth

Ar ôl cael eich cymeradwyo, byddwch yn mynd ar restr o ofalwyr maeth. Pan fo plentyn angen lle, byddwn yn cysylltu â chi i drafod y posibilrwydd iddo ddod atoch chi.

 

Cefnogaeth

Mae’r Tîm Maethu'n darparu:

 • gwybodaeth i bobl sy'n ystyried maethu
 • asesiad o ymgeiswyr gofal maeth
 • hyfforddiant a chefnogaeth ar gyfer gofalwyr newydd
 • cefnogaeth barhaus a goruchwyliaeth broffesiynol reolaidd
 • hyfforddiant NVQ hyd at lefel 3
 • rhaglenni ymarfer blynyddol a chyfle i gyfarfod gofalwyr maeth eraill

 

Maethu preifat

Ystyr maethu preifat yw bod plentyn dan ofal rhywun nad yw'n berthynas agos, gwarchodwr nac â chyfrifoldeb rhiant am fwy na 28 diwrnod y flwyddyn. Dylid rhoi gwybod am hyn i'r Cyngor 6 wythnos ymlaen llaw.

Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

 

Diddordeb maethu?

Cysylltwch â ni

Gwneud cais am gael bod yn ofalwr maeth ar-lein