Caniatâd draenio tir cyrsiau dŵr cyffredin

Mae Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am awdurdodi caniatâd i unigolion, cwmnïau, grŵp o unigolion a chyrff cyhoeddus, sy'n dymuno ymgymryd â newidiadau i gwrs dŵr cyffredin sy’n gallu effeithio ar y llif neu fod yn risg llifogydd. 

Dan Adran 23 Deddf Draenio Tir 1991, mae codi neu newid argae melin, cwlfert, cored neu rwystr tebyg i lif unrhyw gwrs dŵr cyffredin angen caniatâd gan y Prif Awdurdodau Atal Llifogydd (PAAL). Mae'r prif afonydd yn cael eu rheoli gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Mae'r rheoleiddio yn cynnwys dwy elfen:

  • cyflwyno caniatad am unrhyw newidiadau i gyrsiau dŵr cyffredin a all fod yn rhwystr neu newid llif cwrs dŵr cyffredin
  • camau gorfodaeth i gywiro unrhyw waith anghyfreithlon ac a fedrai fod yn niweidiol i gwrs dŵr   

Gweithgareddau ar gyrsiau dŵr cyffredin sydd angen caniatâd yw'r rhai sy'n debygol o achosi rhwystr i lif neu gyfyngu faint o ddŵr a gedwir gan gynnwys sianelu, pontydd, coredau ac ati. Rydym wedi awdurdodi caniatâd i newidiadau o'r fath i gwrs dŵr yn bwysig, gan fod gan unrhyw newidiadau'r gallu posib i gynyddu risg llifogydd i bobl ac eiddo, naill ai'r rhai sydd i fyny'r afon neu i lawr yr afon ac sy'n aml heb unrhyw gysylltiad â'r gwaith dan sylw.  

Mae angen caniatâd o dan y ddeddfwriaeth uchod i waith parhaol a gwaith dros dro. Hyd yn oed os oes gennych ganiatâd cynllunio neu ganiatâd datblygu eraill bydd dal angen i chi gael caniatâd gennym ni i waith ar gyrsiau dŵr cyffredin.    

Anogir chi i gysylltu â ni ymlaen llaw cyn ceisio am ganiatâd fel y medrwn drafod eich gofynion, darparu cyngor a sicrhau bod eich cais wedi ei lenwi'n gywir.  Cyn llenwi eich cais dylech ddarllen y nodiadau canllaw i wneud cais am ganiatad draenio tir cyrsiau dŵr cyffredin.    

Ar ôl derbyn cais, mae cyfyngiad amser o ddau fis i gymeradwyo neu wrthod caniatâd.  Nid yw'r cais wedi ei gymeradwyo tan i chi dderbyn caniatâd ffurfiol.  

Er mwyn cysylltu â ni, e-bostiwch: FCRMU@gwynedd.llyw.cymru.

 

Telerau ac amodau 

Chi sy'n gyfrifol am sicrhau fod unrhyw waith yn cael ei ymgymryd yn unol â'r caniatâd ac unrhyw ddeddfwriaeth gysylltiedig arall. Rhaid i chi sicrhau fod contractwyr sy'n ymgymryd â'r gwaith yn hollol ymwybodol o'r caniatâd a'i amodau. 

Gallwch ymgeisio am ganiatâd draenio tir cwrs dŵr cyffredin drwy lawrlwytho a llenwi ffurflen gais penodol i'r diben. 

Gallwch anfon y ffurflen gais wedi ei llenwi ar e-bost at FCRMU@gwynedd.llyw.cymru neu drwy'r post at: 

Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Cyngor Gwynedd
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

 

Camau gorfodi yn erbyn gwaith sydd heb ganiatâd 

Yn achos gwaith a wnaed heb ganiatâd, a ble rydym yn credu fod angen caniatâd, ni ellir rhoi ôl-ganiatâd. 

Dan adran 24 y Ddeddf gellir cymryd camau gorfodi pan fo gwaith niweidiol neu waith a fedrai fod yn niweidiol wedi'i wneud ar gyrsiau dŵr cyffredin heb y caniatâd angenrheidiol,  Gellir hefyd gymryd camau gorfodi pan fo gwaith a ganiatawyd wedi ei wneud mewn modd sy'n groes i'r caniatâd. Ble fo gwaith o'r fath wedi’i wneud mae pwerau gorfodi ar gael i'r LLFA sy'n cynnwys: 

  • llythyr cynghori i'r unigolyn yn ei atgoffa o ofynion y caniatâd
  • llythyr i rybuddio'r unigolyn fod y camau a gymerwyd yn groes i ddeddfwriaeth caniatáu
  • hysbysiad yn gorfodi camau adfer neu'n gwahardd gweithgaredd rhag cael ei gynnal
  • camau adfer uniongyrchol, a hefyd ailgodi tâl neu gostau camau o'r fath ac erlyn posib