Ymchwiliadau llifogydd ffurfiol

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i ymchwilio i lifogydd sy'n digwydd o ffynhonellau lleol. Mae ffynonellau llifogydd lleol yn cynnwys dŵr wyneb, cyrsiau dŵr cyffredin (yn cynnwys llynnoedd a phyllau neu fannau eraill gyda dŵr yn llifo i gwrs dŵr cyffredin) a dŵr daear, a lle fo rhyngweithio rhwng y ffynonellau hyn a'r prif afonydd neu'r môr.

Bydd Cyngor Gwynedd yn ymdrechu i gofnodi'r amgylchiadau sy'n ymwneud â'r holl ddigwyddiadau o lifogydd mewnol yn ogystal â digwyddiadau trwch blewyn. Er hynny, mewn rhai amgylchiadau mae digwyddiad llifogydd yn sbarduno ymchwiliad ffurfiol yn unol ag Adran 19 o Ddeddf Rheoli Llifogydd. Mae adroddiad Adran 19 yn cael ei ddosbarthu i randdeiliaid allweddol ac mae ar gael i'r cyhoedd ei weld.

Y meini prawf i gynnal ymchwiliadau llifogydd Adran 19 ffurfiol sy'n cael eu defnyddio gan y Cyngor yw:  

  • un neu fwy eiddo wedi cael llifogydd mewnol
  • problem llifogydd yn digwydd eto, gan gefnogi hyn gyda chofnodion neu dystiolaeth anecdotaidd o fod wedi digwydd mwy nag unwaith mewn cyfnod o 10 mlynedd i unrhyw leoliad penodol
  • bygythiad i fywyd a/neu fygythiad o anaf neu niwed wedi digwydd
  • digwyddiad sy'n effeithio ar ardal neu gymuned gyda chrynodiad neu gyfran uchel o bobl diamddiffyn
  • digwyddiad sy'n effeithio'n sylweddol ar seilwaith pwysig (dŵr, trin carthion, dosbarthiad trydan/nwy, telathrebu a'r rhwydwaith drafnidiaeth strategol)
  • digwyddiad sy'n effeithio'n sylweddol ar wasanaethau hanfodol (gwasanaethau brys, GIG, gwasanaethau Llywodraeth leol neu ganolog)

 

Yn ôl Adran 19 o'r Ddeddf Rheoli Llifogydd: 

Wedi iddo ddod yn ymwybodol bod llifogydd yn ei ardal, rhaid i LLFA, ystyried i ba raddau y creda ei bod yn angenrheidiol neu’n briodol i adnabod: 

  • pa awdurdodau rheoli perygl sydd â swyddogaethau rheoli perygl llifogydd perthnasol
  • os yw pob un o’r awdurdodau rheoli perygl wedi ymarfer neu yn bwriadu ymarfer y swyddogaethau hynny mewn ymateb i lifogydd

 

Nid yw'r Ddeddf yn pennu bod yn rhaid i'r LLFA ddatrys y broblem llifogydd. Er hynny, gall canfyddiadau ein hymchwiliad adnabod camau gweithredu a fedrai ostwng y tebygolrwydd o ddigwyddiadau cyffelyb neu adnabod mesurau i leihau'r effeithiau. Swyddogaeth allweddol y drefn adrodd yw ei bod yn adnabod yr ardaloedd lle mae problemau a gall felly gyfarwyddo rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol.  

Archwiliadau ymchwilio llifogydd y gorffennol.

 

Os oes gennych ymholiadau am adrodd am ddigwyddiadau llifogydd neu i ofyn am gopi o adroddiad Adran 19, e-bostiwch: FCRMU@gwynedd.llyw.cymru