Cymorth Costau Byw

Mae'n bosib bod mwy o help ar gael nag ydych chi’n ei feddwl...

Gall unrhyw un fynd ar ei hôl hi gyda biliau, ond dydi hi BYTH yn rhy hwyr i ofyn am help. Dyma wybodaeth am y grantiau, taliadau a chymorth ariannol sydd ar gael i'ch helpu.

Pethau Pwysig i'w cofio

 • Hawliwch y budd-daliadau sy’n ddyledus i chi. Ffoniwch Advicelink Cymru ar 0808 250 5700 (llinell gymorth am ddim) neu ewch i wefan y llywodraeth 
 • Cysylltwch â’ch cyflenwyr / credydwyr i drafod eich pryderon os yn cael trafferth talu eich biliau, 
 • Byddwch yn ofalus/wyliadwrus o sgamwyr
 • Byddwch yn ofalus o siarcod benthyg arian

Os ydych chi’n cael trafferth talu eich biliau ynni mae'n bosib y gall eich cyflenwr helpu. Cyngor gan Ofgem.

I weld y cynlluniau cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Prydain ewch i: helpforhouseholds.campaign.gov.uk. Mae’r cynlluniau yn cynnwys:

 • £400 oddi ar eich bil tanwydd. Bydd eich cyflenwr ynni yn talu neu’n cysylltu gyda chi i dalu hwn i chi. 
 • Taliadau Costau Byw i rai grwpiau o bobl fydd yn cael ei dalu drwy eich Taliadau budd-dal arferol.
 • Taliad Tywydd Oer – fydd yn cael ei dalu i chi os yw eich ardal yn profi tywydd eithafol am saith diwrnod yn olynol, byddwch yn gymwys am £25 ychwanegol yr wythnos os ydych chi ar fudd-daliadau.
 • £150 Disgownt Cartrefi Cynnes, sef gostyngiad o £150 ar eich biliau os ydych yn cael Credyd Pensiwn neu os ydych yn byw mewn cartref incwm isel.


Mae Cyngor Gwynedd yn gallu eich helpu gyda biliau’r cartref hefo’r taliadau yma:

Dyma help arall sydd ar gael allai fod o help i chi

Os ydych yn cael trafferth talu eich rhent, neu’n poeni am golli eich cartref cysylltwch â’ch landlord. Mae nhw yma i helpu:

 • ADRA - 0300 123 8084
 • Cynefin - 0300 111 2122
 • Tai Gogledd Cymru - 01492 572727
 • Os ydych chi’n rhentu’n breifat, gall Cyngor ar Bopeth eich helpu os ydych chi mewn perygl o ddisgyn i ôl-ddyledion, mae gwybodaeth ddefnyddiol yma: www.citizensadvice.org.uk/cymraeg/Tai
 • Cysylltwch gyda Gwasanaeth Digartrefedd Cyngor Gwynedd - 01766 771000

Mae help ar gael os ydych chi’n ei chael hi’n anodd cadw eich tŷ yn gynnes. Cysylltwch gyda ni i weld os ydych chi’n gymwys neu angen cyngor:

Neu ewch i dudalen we Ynni yn y cartref 

Mae nifer o leoliadau ar draws Gwynedd yn cynnig "Croeso Cynnes" i  unrhyw un ddod i mewn am gysgod, sgwrs neu baned.

Gweld mwy o wybodaeth am leoliadau Croeso Cynnes  

Banciau bwyd

Mae banciau bwyd yn rhoi bwyd i bobl pan mae nhw mewn argyfwng, heb fwyd. 

Pantri bwyd

Mae Pantri Bwyd yn rhoi pecynnau o fwyd fforddiadwy i bobl, gan amlaf am gyfraniad bychan. Gallwch ddefnyddio pantri lleol fel ffordd arall o gael b

wyd iach a fforddiadwy, a byddwch yn helpu i stopio’r bwyd hwnnw rhag mynd i wastraff. 


Cinio ysgol am ddim

Os oes gennych blentyn oed ysgol mae hefyd yn bosib y gallwch hawlio cinio ysgol am ddim

 

Cymorth os yn feichiog / gyda plant ifanc

Os ydych yn feichiog neu efo plentyn o dan 4 oed gallwch hefyd dderbyn cymorth i brynu bwyd a llefrith drwy'r cynllun Cychwyn Iach: 

Os ydych chi'n cael trafferth, cysylltwch â ni neu un o'n hasiantaethau partner am gyngor a chymorth:


Hybiau Cymunedol

Gallwch hefyd gael help a gwybodaeth am fwyd, ynni ac arian drwy’r hwb yn eich ardal lleol. Cliciwch ar y pennawd isod i ddod o hyd i'ch Hwb lleol: 

Hwb Caernarfon

Hwb Dalgylch Bala

Hwb Dalgylch Dyffryn Nantlle 

 • Yr Orsaf, Storfa Muriau, Heol y Dwr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6LP 
 • greta@yrorsaf.cymru
 •  07529 224989

Hwb Dalgylch Bermo/Tywyn

Hwb Dalgylch Bro Ffestiniog

Hwb Dalgylch Botwnnog

 • Canolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog, Pwllheli, LL53 8RA 
 • post@conglmeinciau.org.uk
 • 01758 770000
 • Llun - Gwener  10am tan 4pm

Hwb Dalgylch Llanaelhaearn


Hwb Pwllheli/Nefyn

 • Canolfan Felin Fach Cyf. Stryd Penlan, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5DE.
 • info@canolfanfelinfach.com
 • 01758 701611 
 • Llun - Gwener 9am - 5pm

Hwb Dalgylch Dyffryn Ogwen 

 • Partneriaeth Ogwen, 27 High Street, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 3AE.
 • menna@ogwen.org         
 • 07561648824

Hwb Maesgeirchen

Mae'n bosib cael mynediad am ddim i’r we yn bob un o lyfrgelloedd Gwynedd

Neu cysylltwch gyda Gwynedd Digidol i gael help personol i wenud mwy ar lein, neu i gael benthyg dyfais a data:

Os ydych yn teimlo nad ydych yn gallu ymdopi, yn poeni am eich sefyllfa a’i fod yn cael effaith ar eich iechyd  mae gwybodaeth ar gael i'ch helpu i edrych ar ôl eich hunan:

Mewn ymateb i’r argyfwng costau byw a’r costau ynni cynyddol, cynhaliodd Uned Cefnogi Busnes y Cyngor weminar ar gyfer busnesau lleol oedd yn edrych ar ffyrdd o effeithlonni eu hadnoddau er mwyn gostwng eu costau a’u hallyriadau carbon. Gweld mwy o wybodaeth