Cwestiynau a ofynnir yn aml - cludiant cyhoeddus

Cysylltwch â'r cwmni bws i wybod:

 • os ydi cŵn/anifeiliaid yn cael teithio ar fysus Gwynedd
 • os ydi beic yn cael mynd ar y bws
 • a yw hi'n bosib cael cymorth i drefnu taith ar fysus Gwynedd
 • a oes digon o le i deithio efo grŵp mawr ar y gwasanaeth bws arferol
 • sut mae cael gwybod faint fydd tocyn o flaen llaw
 • beth i wneud os ydych chi wedi colli rhywbeth ar y bws

Manylion cyswllt cwmnïau bysiau yng Ngwynedd  

 

A oes cymorth ar gael i drefnu taith ar fysus Gwynedd?

Oes. Ewch i wefan Traveline Cymru am fwy o wybodaeth. 

Beth ddyliwn i wneud os yw'r safle bws wedi ei falu neu os nad ydw i'n gallu gweld yr amserlen yn glir?

Rhowch wybod i ni drwy gwblhau’r ffurflen ymholiadau ar-lein neu ffoniwch 01766 771000

Wrth bwy dyliwn i ddweud am broblem ar y bysus?

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru (TfWRail)

Wrth bwy dyliwn i ddweud am broblem gyda gwasanaethau trên?

Os ydych chi’n cael problem gyda’r gwasanaeth trenau, cysylltwch â chwmni Trenau Arriva Cymru drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod:
Ffôn: 0845 6061 660
E-bostcustomer.services@arrivatrainswales.co.uk
Post: Gwasanaethau i Gwsmeriaid, Trenau Arriva Cymru, 9fed Llawr Tŷ Brunel, 2 Fitzalan Road, Caerdydd, CF24 0SU 

Ga i ddefnyddio fy ngherdyn teithio rhatach ar y drên?

Os oes gennych chi Docyn Teithio Rhatach gan un o Awdurdodau Lleol Cymru, bydd modd i chi deithio am ddim ar lawer o drenau.

Manylion llawn 

 

Machynlleth i Bwllheli (Rheilffordd Arfordir y Cambrian)

Bob blwyddyn, rhwng 01 Hydref a 31 Mawrth, mae modd i chi deithio rhwng unrhyw ddwy o’r gorsafoedd hyn:

Pwllheli, Abererch, Penychain, Cricieth, Porthmadog, Minffordd, Penrhyndeudraeth, Llandecwyn, Talsarnau, Tygwyn, Harlech, Llandanwg, Pensarn, Llanbedr, Dyffryn Ardudwy, Tal-y-bont, Llanaber, Abermaw, Morfa Mawddach, Fairbourne, Llwyngwril, Tonfannau, Tywyn, Aberdyfi, Penhelig, Cyffordd Dyfi, Machynlleth.

Dydyn ni ddim yn derbyn tocynnau rhatach ar y trenau canlynol yn ystod tymhorau ysgol:

 • 06.10 Pwllheli – Machynlleth rhwng Abermaw a Thywyn
 • 07.34 Pwllheli – Machynlleth rhwng Penrhyndeudraeth a Harlech
 • 12.56 Machynlleth – Pwllheli rhwng Harlech a Phenrhyndeudraeth
 • 14.56 Machynlleth – Pwllheli rhwng Tywyn ac Abermaw

Llandudno – Blaenau Ffestiniog (Rheilffordd Dyffryn Conwy)

Mi gewch chi deithio am ddim rhwng unrhyw ddwy o’r gorsafoedd hyn:

Llandudno, Deganwy, Cyffordd Llandudno, Glan Conwy, Tal-y-Cafn, Dolgarrog, Gogledd Llanrwst, Betws-y-Coed, Pont-y-Pant, Dolwyddelan, Y Bont Rufeinig, Blaenau Ffestiniog.

Sut mae gwneud cais am Gerdyn Teithio Rhatach Cymru cyntaf?

Y ffordd hawsaf a chyflymaf i wneud cais am gerdyn yw ar-lein:

Gwneud cais am gerdyn teithio

Mae ffurflenni cais papur ar gael yn swyddfeydd y Cyngor, drwy ffonio Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240 neu e-bostio cerdynteithio@trc.cymru.

Sut mae gwneud cais i adnewyddu fy Ngherdyn Teithio Rhatach Cymru?

Y ffordd hawsaf a chyflymaf i adnewyddu cerdyn yw ar-lein:

Adnewyddu fy ngerdyn teithio 

Mae ffurflenni cais papur ar gael o swyddfeydd y cyngor, drwy ffonio Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240 neu e-bostio cerdynteithio@trc.cymru/

 

I ail-gofrestru, byddwch angen:

 1. Rhif y cerdyn 19 digid sydd wedi'i argraffu ar flaen eich pàs bws (gwyrdd).
 2. Eich dyddiad geni
 3. Y cod post y mae'ch cerdyn cyfredol wedi'i gofrestru. Mae yna opsiwn i ddiweddaru eich cyfeiriad yng ngham nesaf y broses ymgeisio.
 4. Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych dros 16 oed, sydd ar ddatganiadau pensiwn, cyfriflenni anabledd neu slipiau cyflog 

Mwy o wybodaeth

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano ar y dudalen hon, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio'r ffurflen ar-lein

Ymholiad cludiant cyhoeddus

Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ffonio 01766 771000.