Ysgol Abersoch

Yn eu cyfarfod ar 17 Medi 2019, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd ganiatáu’r Adran Addysg gynnal trafodaethau ffurfiol gyda chorff llywodraethol  a budd-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Abersoch, i alluogi llunio ystod o opsiynau posibl yn ymwneud a dyfodol yr ysgol, yn sgil pryderon ynghylch niferoedd disgyblion yr ysgol.
Adroddiad llawn

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ar 17 Medi 2019, sefydlwyd Panel Adolygu Ysgol (PAY) i drafod sefyllfa’r ysgol, ynghyd ag ystyried yr opsiynau posib gyda rhan-ddeiliad yr ysgol. Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ar 7 Hydref 2019.
Y cyflwyniad a roddwyd yn y cyfarfod