Ysgol newydd yng Nghricieth

Ymgynghori Statudol 

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol gyda Panel Adolygu Lleol i drafod opsiynau posib ar gyfer ysgol newydd yng Nghricieth, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 13 Hydref 2020 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle newydd, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023.

Bydd y cyfnod o Ymgynghori Statudol yn cael ei gynnal rhwng 6 Tachwedd 2020 a 18 Rhagfyr 2020.

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol a’r holl ddogfennau perthnasol ar gael isod:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679640 neu e-bostiwch moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

 

Cyfarfod o’r Cabinet 13 Hydref 2020

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol gyda Panel Adolygu Lleol i drafod opsiynau posib ar gyfer ysgol newydd yng Nghricieth, penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 13 Hydref 2020 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol, yn unol â gofynion adran 48 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013, ar y cynnig i gynyddu capasiti Ysgol Treferthyr i 150 ac adleoli’r ysgol i safle newydd, cyfeirir ato fel safle A497, ar 1 Medi 2023. 

Dywedodd y Cynghorydd Cemlyn Rees Williams, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: 

“Rydym yn falch iawn o sicrhau buddsoddiad gan Lywodraeth Cymru drwy’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif ar gyfer adeiladu ysgol newydd yng Nghricieth. Golygir hyn y bydd plant Cricieth yn gallu mwynhau derbyn eu haddysg mewn adeilad modern sy’n addas i’w bwrpas ar gyfer addysgu a dysgu yn yr oes fodern hon.” 

Rhagwelir y bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn dechrau yn yr wythnosau nesaf. Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n gysylltiedig â’r ysgol yn ogystal ac unrhyw rai eraill i gyflwyno sylwadau ar y cynnig.

Adroddiad Cabinet Ebrill 2019 

Yn dilyn penderfyniad Cabinet Cyngor Gwynedd ar 2 Ebrill 2019 mae Panel Adolygu Lleol wedi ei sefydlu i drafod ysgol newydd yng Nghricieth. Y bwriad ydi i’r Panel hwn drafod anghenion ysgol newydd yn y dref yn bennaf oherwydd cyflwr gwael Ysgol Treferthyr.

Bydd y Panel Adolygu Lleol yn ystyried y cyfleoedd a’r opsiynau sydd ar gael ar gyfer yr ysgol newydd gan yna ofyn i Gabinet Cyngor Gwynedd i ganiatáu proses ymgynghori statudol ar yr opsiwn ffafredig fydd wedi ei gytuno yn dilyn cwblhau cyfarfodydd y Panel. 

 

Mwy o wybodaeth:

Adroddiad Cabinet Ebrill 2019 (eitem 8)