Ysgol Llanaelhaearn

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol gyda Corff Llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Llanaelhaearn, ac asesiad manwl o'r opsiynau posibl, bydd Cabinet Cyngor Gwynedd ar 5 Tachwedd 2019 yn ystyried adroddiad fydd yn gofyn am yr hawl i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 ac i ddarparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr. Mae hyn yn sgil cwymp sylweddol yn niferoedd y disgyblion, gyda dim ond wyth o blant yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2019, mae’r niferoedd hyn wedi disgyn yn gyson ers 2012, pan oedd 42 o blant yn mynychu’r ysgol. 

Gweld rhaglen Y Cabinet, 5 Tachwedd 2019

Adroddiad Cabinet 4 Mehefin 2019

Ar 4 Mehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo penderfyniad i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda Chorff Llywodraethol a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Llanaelhaearn, i drafod opsiynau posibl ynghylch dyfodol yr ysgol yn sgil cwymp sylweddol yn y nifer o ddisgyblion ar y gofrestr.

Cynhaliwyd y cyfarfod lleol cyntaf ar 24 Mehefin 2019 ac mae trafodaethau yn parhau.

Gweld adroddiad Cabinet