Ysgol Llanaelhaearn

Adroddiad Ymgynghoriad Statudol Ysgol Llanaelhaearn

Cynhaliwyd cyfnod ymgynghori statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn  ar 31 Awst 2020, a darparu lle i ddysgwyr yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o’r 1 Medi 2020 rhwng 16 Rhagfyr 2019 – 29 Ionawr 2020

 

Cyhoeddwyd yr adroddiad ymgynghori ar wefan y Cyngor ar y 11 Chwefror 2020 a bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ystyried ei argymhellion ar 18 Chwefror 2020. Mae’r adroddiad a’r atodiadau perthnasol, gan gynnwys dadansoddiad o’r ymatebion a dderbyniwyd ar wefan Cabinet y Cyngor.

Adroddiad Cabinet

Ymgynghoriad Statudol Ysgol Llanaelhaearn

Penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd mewn cyfarfod ar 5 Tachwedd 2019 i ymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 a chynnig lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr o 1 Medi 2020. 

Bydd y cyfnod o ymgynghori Statudol yn cael ei gynnal rhwng 16 Rhagfyr 2019 a 29 Ionawr 2020. 

Mae’r ddogfen ymgynghori statudol, pecyn cefndirol a’r holl ddogfennau perthnasol ar gael isod:

Os ydych angen copïau caled o unrhyw ddogfen mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio (01286) 679247 neu e-bostiwch moderneiddioaddysg@gwynedd.llyw.cymru

Adroddiad Cabinet 5 Tachwedd 2019

Yn dilyn cyfres o gyfarfodydd lleol gyda Corff Llywodraethol a budd-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Llanaelhaearn, ac asesiad manwl o'r opsiynau posibl, yn ei gyfarfod ar 5 Tachwedd 2019 bu i Gabinet Cyngor Gwynedd benderfynu i gychwyn cyfnod o ymgynghori statudol ar y cynnig i gau Ysgol Llanaelhaearn ar 31 Awst 2020 ac i ddarparu lle i’r disgyblion yn Ysgol Bro Plenydd, Y Ffôr. Mae hyn yn sgil cwymp sylweddol yn niferoedd y disgyblion, gyda dim ond wyth o blant yn mynychu’r ysgol ym mis Medi 2019. Mae’r niferoedd hyn wedi disgyn yn gyson ers 2012, pan oedd 42 o blant yn mynychu’r ysgol. 

Rhagwelir y bydd y cyfnod ymgynghori statudol yn dechrau yn yr wythnosau nesaf. 

Adroddiad Cabinet 4 Mehefin 2019

Ar 4 Mehefin 2019, bu i Gabinet Cyngor Gwynedd gymeradwyo penderfyniad i’r Adran Addysg gynnal cyfarfodydd ffurfiol gyda Chorff Llywodraethol a rhan-ddeiliaid perthnasol eraill Ysgol Llanaelhaearn, i drafod opsiynau posibl ynghylch dyfodol yr ysgol yn sgil cwymp sylweddol yn y nifer o ddisgyblion ar y gofrestr.

Cynhaliwyd y cyfarfod lleol cyntaf ar 24 Mehefin 2019 ac mae trafodaethau yn parhau.

Gweld adroddiad Cabinet